地藏经

地藏经中文版本是唐朝高僧实叉难陀翻译的又称地藏菩萨本愿经地藏本愿经地藏本行经地藏本誓力经收於大正藏第十三册 经中记载了释迦牟尼佛在忉利天宫欲界六天的第二层天为母亲摩耶夫人说法地藏经是一部记载着万物众生其生老病死的过程及如何..[详情]

地藏经注音版

[地藏经] 发表时间2014-03-20 作者?#20309;?#30693; [投稿] 放大字体 正常 缩小 关闭 电子版

如发现注音?#20889;?#35823;请您联系我们便于我们及?#26412;?#27491;QQ1300659095感恩

恭请南无大慈大悲地藏王菩萨慈悲护持

稽首本然净心地  无尽佛藏大慈尊
南方世界涌香云  香雨花云及花雨
宝雨宝云无数种  为祥为瑞遍庄严
天人问佛是何因  佛言地藏菩萨至
三世如来同赞叹  十方菩萨共皈依
我今宿植善因缘  称扬地藏真功德
慈因积善誓救众生?#31181;?#37329;锡振开地狱之门掌上明珠光摄大千世界智慧音里吉祥云中为阎浮提苦众生作大证明功德主大悲大愿大圣大慈本尊地藏菩萨摩诃萨
南无地藏王菩萨三称
南无本师释迦牟尼佛三称

开经偈

无上甚深微妙法  百千万劫?#35328;?#36935;
我今见闻得受持  愿解如来真实义
唐于阗国三藏沙门实叉难陀译

忉利天宫神通品第一


shì
w
wén

y
shí

zài
do

tin

wèi
m
shu
f

r
shí
shí
fn

liàn
shì
jiè


k
shu

k
shu

qiè
zhh


ji
lái

huì

zàn
tàn
shì
ji
móunén

w
zhuó
è
shì

xiàn

k
s


zhì
huì
shén
tn
zh


tiáo

n
qián
zhòn
shn

zh
k
yào
f

è
qin
shì
zh

wèn
xùn
shì
zn

shì
shí


lái
hán
xiào

fàn
bi
qin
wàn

亿

un
mín
yún

su
wèi

yuán
mn
un
mín
yúnbi
un
mín
yún


zhì
huì
un
mín
yún


b
r
un
mín
yún


sn
mèi
un
mín
yúnxián
un
mín
yún
un
mín
yún


n

un
mín
yún


u
y
un
mín
yún


zàn
tàn
un
mín
yún

fàn

shì
dn

k
shu
un
mín
yún
y

yòu
ch
zhn
zhn
wi
miào
zh
yn

su
wèi
tán
b
luó

yn

sh
b
luó

yn

chàn

b
luó

yny
b
luó

yn

chán
b
luó

yn

b
r
b
luó

yn


bi
yn

x
sh
yn

ji
tu
yn


lòu
yn

zhì
huì
yn


zhì
huì
yn

sh
z
hu
yn


sh
z
hu
yn

yún
léi
yn


yún
léi
yn

ch

shì
dn

k
shu

k
shu
yn
y

su

shì
jiè


t
fn

t

yu

liàn

亿
tin
lón
u
shéndào
do

tin
n

su
wèi

tin
wán
tin

do

tin

x
yàn

tin

du
shuài
tuó
tin

huà

tin

t
huà

zài
tin

fàn
zhòn
tin

fàn
f
tin


fàn
tin

sho
un
tin


liàn
un
tin

un
yn
tin

sho
jìn
tin


liàn
jìn
tin

biàn
jìn
tin


shn
tin


ài
tin

un
广
u
tin


xin
tin


fán
tintin

shàn
jiàn
tin

shàn
xiàn
tin


ji
jìn
tin


x
shu
luó
tin

ni
zhì
fi
xin
fi
fi
xin
chù
tin


qiè
tin
zhòn

lón
zhòn

u
shén
dn
zhòn

x
lái

huì


yu
t
fn

t


su

shì
jiè

hi
shén

jin
shén


shén

shù
shén

shn
shén


shén

chun

shén

miáo
jià
shén

zhòu
shén


shén

kn
shén

tin
shén

yn
shí
shén

co

shén


shì
dn
shén

ji
lái

huì


yu
t
fn

t


su

shì
jiè

zh

u
wán

su
wèi

è

u
wán

dàn
xuè
u
wán

dàn
jn

u
wán

dàn
ti
lun
u
wán

xín
bìn
u
wán

shè

u
wán


xn
u
wánu
wán


ài
jìn
u
wán


shì
dn
u
wán

ji
lái

huì

r
shí
shì
ji
móu


ào
wén
sh
sh

f
wán
zh


r
un
shì

qi
zh
tin
lón
u
shén

c
shì
jiè

t
shì
jiè

c

t

t

t


shì
jn
lái

huì
dào
do

tin
zh

r
zh
shù
fu

wén
sh
sh

bái

yán

shì
zn

ruò
y
w
shén


qin
jié

duó


nén

zh


ào
wén
sh
shy

yn
un
ù

yóu

jìn
shù

c
ji
shì

zàn


ji
yun
jié
lái

y


dn


wèi


y
chén
jiù

dn
chén
jiù

wèi
chén
jiù

wén
sh
sh

bái

yán

shì
zn

w
y


ji
xi
shàn
n

zhèn

ài
zhì

wén

su
yán


dn
xìn
shòu

xio
u
shn
wén

tin
lón
wèi
lái
shì
zh
zhòn
shn
dn

su
wén

lái
chén
shí
zh
y


huái
怀

huò

shè
sh
使
dn
shòu

wèi
min
xìn
bàn

wéi
yuàn
shì
zn

un
广
shu

zành


yn

zuò

xínyuàn

ér
nén
chén
jiù

s

shì


ào
wén
sh
sh
sn
qin

qin
shì
jiè
su
yu
co

cón
lín

dào

zhú
wi

shn
shí
wi
chén
shù

zuò

hénhén

sh


sh

jiè


jiè
zh
nèi


chén

jié


jié
zh
nèi

su
j
chén
shù

jìn
chn
wéi
jié


zàn


zhèn
shí

u
wèi
y
lái

qin
bèi
du

shànkuàn

zàn


zài
shn
wén


zhwén
sh
sh


c


wi
shén
shì
yuàn


k
s


ruò
wèi
lái
shì

yu
shàn
nán
z

shàn
n
rén

wén
shì


mín
zi

huò
zàn
tàn

huò
zhn
l

huò
chn
mín

huò
òn
yn

ni
zhì
ci
huà

lòu

q
xín
xiàn

shì
rén
dn

bi
fn
shn

sn
shí
sn
tin

yn

duò
è
dào

wén
sh
sh


shì

zành

ji
yun

k
shu


k
shu
jié
qián

shn
wéi

zhn
zh
z

shí
shì
yu


hào
yu
sh
z
fèn
xùn


wàn
xìng

lái

shí
zhn
zh
z

jiàn

xiàn
ho

qin

zhun
yán

yn
wèn
b


zuò

xín
yuàn

ér

c
xiàn

shí
sh
z
fèn
xùn


wàn
xìng

lái
ào
zhn
zh
z


zhèn
c
shn

dn
x
ji
yun

tu

qiè
shòu
k
zhòn
shn

wén
sh
sh


shí
zhn
zh
z

yn
f
yuàn
yán

w
jn
jìn
wèi
lái


k

jié

wèi
shì
zuì
k
liù
dào
zhòn
shn

un
广
shè
fn
biàn
便

jìn
lìn
ji
tu

ér
w

shn

fn
chén

dào

y
shì

b

qián


s

yuàn


jn
bi
qin
wàn

亿
nuó
yóu
t

k
shu
jié

shàn
wéiyòu

k
s


sn

jié

shí
shì
yu


hào
yu
júe
huá
dìn

zài
wán

lái

b

shòu
寿
mìn


bi
qin
wàn

亿

sn

jié

xiàn
f
zh
zhn

yu
y

luó
mén
n


宿

shn
hòu

zhòn
su
qn
jìn

xín
zhù
zuò


zh
tin
wèim
xìn
xié

chán
qn
sn
bo

shì
shí
shèn
n
un
广
shè
fn
biàn
便

quàn
yòu

m

lìn
shn
zhèn
jiàn

ér
c
n
m

wèi
quán
shn
xìn


ji
mìn
zhn

hún
shén
duò
zài

jiànshí

luó
mén
n

zh
m
zài
shì


xìn
yn
u


dn
suíshn
è


suí
mài
ji
zhái

un
广
qiú
xin
hu


zh
ònxin

txìn
òn
yn

jiàn
júe
huá
dìn

zài
wán

lái


xín
xiàn
zài


zhn


huà
wi
rón

dun
yán

bèi

shí

luó
mén
n

zhn
l
zn
rón

bèi
shn
jìn
yn

s

niàn
yán


mín

júeqiè
zhì

ruò
zài
shì
shí

w
m
s
hòu

tn
lái
wènzh
chù
su

shí

luó
mén
n

chuí

lián
ji

zhn
liàn

lái

h
wén
kn
zhn
shn
yu


zh
shèn
n


zhì
bi
i

w
jn
shì
r
m
zh

chù


luó
mén
n

zhn
xiàn
kn

ér
bái
kn
yu

shì

shén


kun
w
yu
l

w

sh
m
y
lái

zhòu


liàn


chù
k
wèn
zh
m
shn
jiè

shí
kn
zhn
yu
shn

zài
bào
n
yu

w
shì
r
su
zhn
l
zhjúe
huá
dìn

zài
wán

lái

jiàn
r

m

bèi

chán
qín
zhòn
shn
zh
fèn

ù
lái
ào
shì


luó
mén
n
wén
c
shn
y

j
shn

p

zh
ji
ji
sn

zu
yòu

shì

lián
ji
fn
s

ér
bái
kn
yu

yuàn


mn


shu
w
m
shn
jiè

w
jn
shn
xn

jin
s

ji

shí
júe
huá
dìn

zài
wán

lái

ào
shèn
n
yu

r
òn
yn


dàn
zo
fn
shè

dun
zuò
s
wéi

zh
mín
hào


dn
zh
m
su
shn

chù

shí

luó
mén
n
xún
l

y


u

shè

y

m
ù

dun
zuò
niàn
júe
huá
dìn

zài
wán

lái

jn

h
jiàn

shn
dào
y
hi
bin


shu
yn
fèi

du
zh
è
shòu

jìn

ti
shn

fi
zu
hi
shàn

dn
xi
西
chí
zhú

jiàn
zh
nán
z
n
rén

bi
qin
wàn
shù

ch

hi
zhn

bèi
zh
è
shòu
zhn
q
shí
dàn

yòu
jiàn

ch


xín
è


huò
du
shu
du
yn

du

du
tóu

ku

wài
ch


rèn

jiàn

q
zh
zuì
rén

sh
使
jìn
è
shòu
jué

tóu

xin
jiù


xín
wàn
lèi


n
ji
shì

shí

luó
mén
n

y
niàn


ù


rányu
y
u
wán

mín
yuq
shu
lái
yín

bái
shèn
n
yu

shàn
zi

yuán
lái
c

shí

luó
mén
n
wèn
u
wán
yu

c
shì

chù
yu

c
shì

ti
wéi
shn
x
西
miàn

y
chón
hi

shèn
n
wèn
yu

w
wén
ti
wéi
zh
nèizài
zhn

shì
shì
shí
fu
yu

shí
yushèn
n
wèn
yu

w
jn
yún


dào

su
yu

ruò
fi
wi
shén


xfi
c
èr
shì

zhn

nén
dào

shèn
n
yòu
wèn

c
shu

yuán

ér
ni
yn
fèi

du
zh
zuì
rén


y
è
shòu
yu

c
shì
yán


zào
è
zhòn
shn

xn
s
zh
zh

jn

shí
ji

hòu


rénwèi
zuò
n


jiù

k
nàn

shn
shí
yòu

shàn
yn

dn

bn

su
n
rán
xin

c
hi

hi
dn
shí
wàn
yóu
xún

yòu
yu
y
hi


k
bèi
c

b
hi
zh
dn

yòu
yu
y
hi


k

bèi

sn

è
yn
zh
su
zho
n

òn
hào

hi


chù
shì
y

shèn
n
yòu
wèn
u
wán


yu
zài
yu

sn
hi
zh
nèi

shì

shù
bi
qin

è
è
ch
bié

su
wèi

zh


yu
shí
b


yu
w
bi

k


liàn


yu
qin
biliàn
k

shèn
n
yòu
wèn

u
wán
yu

w
m
s
lái
wèi
ji


zh
hún
shén
dn
zhìu
wán
wèn
shèn
n
yuzh
m

zài
shn


háng


shèn
n

yu

w
m
xié
jiàn

j
hu
sn
bo

shè
huò
zàn
xìn

xuán
yòu

jìn

s
su

qin

wèi
zh
shn
chùwèn
yuzh
m

xìn
shì

dn

shèn
n

yu

w

w
mluó
mén
zhn


hào
sh
luó
shàn
xiàn

m
hào
yuè


zhn
q


yu

yuàn
shèn
zh
què
fn
bn
chù


zhì
yu

bi
liàn

yuè


zuì
n

shn
tin
y
lái

jn
jn
sn


yún
chén
xiào
shùn
zh
z

wèi
m
shè
òn
xish
júe
huá
dìn

zài
wán

lái
t


fi
wéi


zh
m


tuyn
shì

jiàn
zuì
rén

c

x

shòutón
shn


u
wán
yánzhn
ér
tuì
退


luó
mén
n

xún

mèn
u


c
shì
y

biàn
便

júe
huá
dìn

zài
wán

lái
t
xiàn
zh
qián


hón
shì
yuàn

yuàn
w
jìn
wèi
lái
jié

yn
yu
zuì
k
zhòn
shn

un
广
shè
fn
biàn
便

sh
使
lìn
ji
tu


ào
wén
sh
sh


shí
u
wán


zh

dn
jn
cái
shu


shì


luó
mén
n
zhzàn


shì

由于本文太长我们对内容进行了分页一品/一页

精?#37322;?#33616;
11ѡ忪ֱ
3aǮϷ 㶫26ѡ5һڿ ͼͼľ ӱʮһѡ© Ѷnba Ϻʱʱֿ p3ͼ ʮʷ¼ ͸źصƼ ʱʱʹٷַ Ʊн Ф ȷ7m Ⱥ΢