观无量寿经

▲观无量寿经◎ㄛ简称▲观经◎﹝与▲阿弥陀经◎﹜▲无量寿经◎合称净土三部经﹝宋畺良耶舍译﹝另有异译一种ㄛ已佚﹝此经进一步发挥了▲无量寿经◎的净土思想ㄛ叙述释迦牟尼佛应韦提希夫人之请ㄛ在频婆娑罗宫为信众讲述观想阿弥陀佛的身相?#22270;?#20048;净土庄严的十六种观想方法ㄗ十六观ㄘ...[详情]

观无量寿经注音

[观无量寿经] 发表时间ㄩ2015-01-21 作者ㄩ未知 [投稿] 放大字体 正常 缩小 关闭 电子版

\

ㄗ如发现注音有错误ㄛ请您联系我们ㄛ便于我们及?#26412;?#27491;ㄛQQㄩ1300659095﹝感恩

刘宋西域三藏法师礓良耶舍译


shì
w辛
wén

y貝
shí

zài
wáng
shè
chéng

shé
k迂
sh芋n
zh身ng

y迅

b走
qi迂
zhòng
qi芋n
èr
b見i
w迅
shí
rén
s芋n
wàn
èr
qi芋n

wén
sh迂
sh貝

f見
wáng
z走
ér
wéi
shàng
sh辛u

豆r
shí
wáng
shè
dài
chéng
y辛u
y貝
tài
z走
míng

shé
shì

suí
shùn
tiáo

è
y辛u
zh貝
jiào

sh身u
zhí

wáng
pín

su身
luó

y身u

zhì

q貝
chóng
shì
nèi

zhì
zh迂
qún
chén

y貝


w見ng

guó
tài
f迂
rén

míng
wéi

x貝

g身ng
jìng

wáng

z見o

q貝ng
jìng

y走
s迂


ch見o

yòng


sh言n˙
zh迂
y貝ng
luò
zh身ng

chéng

táo
ji芋ng


y走
shàng
wáng

豆r
shí

wáng

shí
ch見o
y走n
ji芋ng

qiú
shu走
shù
k辛u

shù
k辛u

y走


zh見ng
g身ng
jìng

xiàng

shé
k迂
sh芋n

yáo
l走
shì
z迂n

ér
zuò
shì
yánji芋n
lián

shì

q貝n
y辛u

yuàn
x貝ng

b言i

shòu
w辛
b芋
jiè

shí

ji芋n
lián


y貝ng
s迅n
f言i


zhì
wáng
su辛
shì

shòu
wáng
b芋
jiè

shì
z迂n

qi見n
z迂n
zh豆

lóu


wèi
wáng
shu身
f見


shì
shí
ji芋n

j貝ng
s芋n
q貝


wáng
shí
ch見owén
f見


yán


yuè

shí

shé
shì

wèn
sh辛u
mén
rén


wáng
j貝n
zh豆

yóu
cún
zài

ˋ
ˋ
shí
sh辛u
mén
rén
bài
yán


wáng

guó
tài
f迂
rén

sh言n

ch見o


y貝ng
luò
chéng
ji芋ng

chí
yòng
shàng
wáng

sh芋
mén

liánlóu


cóng
k身ng
ér
lái

wèi
wáng
shu身
f見


k豆
jìn
zhì

shí

shé
shì

wén
c走
y迅
y走m迅
yu言

w辛
m迅
shì
zéi

y迅
zéi
wéi
bàn

sh芋
mén
è
rén

huàn
huò
zhòu
shù

lìng
c走
è
wáng

du身


s走


zhí

jiàn


hài

m迅

shí
y辛u
y貝
chén

míng
yu言
yuè
gu芋ng

c身ng
míng
du身
zhì


y迅wèi
wáng
zuò
l走

bài
yán


wáng

chén
wén

tuó
lùn
j貝ng
shu身

jié
ch迂
y走
lái

y辛u
zh迂
è
wáng

t芋n
guó
wèi


sh芋
hàiy貝
wàn
b芋
qi芋n

wèi
céng
wén
y辛u

dào
hài
m迅

wáng
j貝n
wéi
c走
sh芋

zh貝
shì

w迂
chà

zh辛ng

chén

r豆n
wén

shì
zh芋n
tuó
luó

w辛
d豆ngzhù

c走

shí
èr

chén

shu身
c走
y迅
jìng

y走
sh辛u
àn
jiàn

què
xíng
ér
tuì
退

shí

shé
shì

j貝ng

huáng


gào


yán

r迅

wèi
w辛

ˋ
ˋ


bài
yán


wáng

shèn

hài
m迅

wáng
wén
c走
y迅

chàn
hu走
qiú
jiù


biàn
便
sh豆
jiàn

zh走

hài
m迅

chì
y迅
nèi
gu芋n


zhì
sh言n
g身ng


lìng

ch迂

shí
wéi

x貝

bèi
y身u

y走

chóu
y身u
qiáo
cuì

yáo
xiàng

shé
k迂
sh芋n

wèi

zuò
l走

ér
zuò
shì
yán


lái
shì
z迂n

zài
x貝
zh貝
shí

héng
qi見n

nán

lái
wèi
wèn
w辛

w辛
j貝n
chóu
y身u

shì
z迂n
w言i
zhòng


yóu

jiàn

yuàn
qi見n

lián

z迂n
zh豆

nán

y迅
w辛
xi芋ng
jiàn

zuò
shì
y迅
y走

b言i


lèi

yáo
xiàng

l走

wèi
j迅
tóu
q走ng

豆r
shí
shì
z迂n

zài

shé
k迂
sh芋n

zh貝
wéi

x貝
x貝n
zh貝
su辛
niàn


chì


ji芋n
lián

y走

nán

cóng
k身ng
ér
lái


cóng

shé
k迂
sh芋nwáng
g身ng
ch迂

shí
wéi

x貝

l走
y走
j迅
tóu

jiàn
shì
z迂n
shì
ji芋
móush言n
z走
j貝n


zuò
b見i
b見o
lián
hu芋


lián
shì
zu辛


nán
shì
yòu

shì
fàn

shì
zh迂
ti芋n

zài
x迂
k身ng
zh身ng

p迅
y迅
ti芋n
hu芋

chí
yòng
g身ng
y見ng

shí
wéi

x貝

jiàn

shì
z迂n


jué
y貝ng
luò

j迅
sh言n
tóu


háo

xiàng


yán

shì
z迂n

w辛

宿

zuì

sh言ng
c走
è
z走
ˋ
ˋ
shì
z迂n

y辛u

d豆ng
y貝n
yuán

y迅du身

gòng
wéi
juàn
sh迅
ˋ
ˋ
wéi
yuàn
shì
z迂n

wèi
w辛
gu見ng
广
shu身

y身u
n見o
chù

w辛
d芋ng
w見ng
sh言ngyán


zhuó
è
shì
y豆

c走
zhuó
è
chùè
饿
gu走
chù
sh言ng
yíng
m見n

du身

shàn


yuàn
w辛
wèi
lái


wén
è
sh言ng


jiàn
è
rén

j貝n
xiàng
shì
z迂n

w迅
t走
tóu


qiú
芋i
chàn
hu走

wéi
yuàn


ji芋o
w辛
gu芋n

q貝ng
jìng

chù

豆r
shí
shì
z迂n

fàng
méi
ji芋n
gu芋ng


gu芋ng
j貝n


biàn
zhào
shí
f芋ng

liàng
shì
jiè

huán
zhù

d走ng

huà
wéi
j貝n
tái


x迂

sh芋n

shí
f芋ng
zh迂

jìng
miào
guó
t迅

ji言

zh身ng
xiàn

huò
y辛u
guó
t迅

q貝
b見o

chéng


y辛u
guó
t迅

chún
shì
lián
hu芋


y辛u
guó
t迅zài
ti芋n
g身ng


y辛u
guó
t迅


b身

jìng

shí
f芋ng
guó
t迅

ji言

zh身ng
xiàn

y辛u

shì
d豆ng

liàng
zh迂

guó
t迅

yán
xi見n
k豆
gu芋n

lìng
wéi

x貝
jiàn

shí
wéi

x貝
bài

yán

shì
z迂n

shì
zh迂

t迅

su貝

q貝ng
jìng

ji言
y辛u
gu芋ng
míng

w辛
j貝n

sh言ng


shì
jiè


tuó

su辛

wéi
yuàn
shì
z迂n

ji芋o
w辛
s貝
wéi

ji芋o
w辛
zhèng
shòu

豆r
shí
shì
z迂n


biàn
便
w言i
xiào

y辛u
w迅

gu芋ng

cóng

k辛u
ch迂

y貝
y貝
gu芋ng
zhào
pín

su身
luó
wáng
d走ng

豆r
shí

wáng

su貝
zài
y身u


x貝n
y見n

zhàng

yáo
jiàn
shì
z迂n

tóu
miàn
zuò
l走


rán
z言ng
jìn

chéng


hán

精?#37322;?#33616;
埡11恁拻羲蔣眻畦