普贤行愿品

▲普贤行愿品◎的异译很多﹝西晋﹞聂道真译的▲三曼陀?#36132;?#32599;菩萨经◎ㄛ就大体概括了它的内容ㄛ似乎是它的异译˙不过因为翻译的不甚善巧ㄛ译文只有简略的长行ㄛ与本经的文字外形不一?#38534;?#26412;经的文字有长行﹜偈颂?#35762;?#20221;﹝长行的文势ㄛ承▲华严经◎第三十九卷普贤菩萨赞佛功德偈而来﹝善财童子...[详情]

普贤行愿品注音

[普贤行愿品] 发表时间ㄩ2015-01-19 作者ㄩ未知 [投稿] 放大字体 正常 缩小 关闭 电子版
\

普贤行愿品注音

ㄗ本文注音“行”字读音有多音,如发现注音有错误ㄛ请您联系我们ㄛ便于我们及?#26412;?#27491;ㄛQQㄩ1300659095﹝感恩

豆r
shí
p迅
xiánh言


ch言ng
tàn

lái
shèng
g身ng

y走

gào
zh迂shàn
cái
yán

shàn
nán
z走


lái
g身ng


ji見
sh走
使
shí
f芋ng

qiè
zh迂


j貝ng

k豆
shu身

k豆
shu身

chà

w言i
chén
shù
jié

xi芋ng

y見n
shu身


k豆
qióng
jìn

ruò

chéng
jiù
c走
g身ng

mén

yìng
xi迂
shí
zhòng
gu見ng
广

hèng
yuàn


d豆ng
wéi
shí
ˋ
ˋ

y貝
zh豆
l走
jìng
zh迂

èr
zh豆
ch言ng
zàn

lái

s芋n
zh豆
gu見ng
广
xi迂
g身ng
y見ng


zh豆
chàn
hu走

zhàng

w迅
zh豆
suí
x走
g身ng

liù
zh豆
q走 ng
zhu見n
f見
lún

q貝
zh豆
q走ng

zhù
shì

b芋
zh豆
cháng
suí

xué

ji迅
zh豆
héng
shùn
zhòng
sh言ng

shí
zh豆
p迅
ji言
huí
xiàng

shàn
cái
bái
yán


shèng

yún

l走
jìng

n見i
zhì
huí
xiàng
ˋ
ˋ

p迅
xián


gào
shàn
cái
yán

shàn
nán
z走

yán
l走
jìng
zh迂

zh豆

su辛
y辛u
jìn
f見
jiè
x迂
k身ng
jiè

shí
f芋ng
s芋n
shì

qiè

chà

w言i
chén
shù
zh迂

shì
z迂n

w辛
y走
p迅
xián
hèng
yuànsh言n
x貝n
xìn
ji豆


duì

qián

x貝
y走
q貝ng
jìng
sh言n
y迅cháng
xi迂
l走
jìng

y貝
y貝

su辛

ji言
xiàn

k豆
shu身

k豆
shu身

chà

w言i
chén
shù
sh言n

y貝

sh言n

biàn
l走

k豆
shu身

k豆
shu身

chà

w言i
chén
shù


x迂
k身ng
jiè
jìn

w辛
l走
n見i
jìn

y走
x迂
k身ng
jiè

k豆
jìn


w辛
c走
l走
jìng

y辛u
qióng
jìn


shì
n見i
zhì
zhòng
sh言ng
jiè
jìn

zhòng
sh言ng

jìn

zhòng
sh言ng
fán
n見o
jìn

w辛
l走
n見i
jìn

ér
zhòng
sh言ng
jiè
n見i
zhì
fán
n見o

y辛u
jìn


w辛
c走
l走
jìng

y辛u
qióng
jìn

niàn
niàn
xi芋ngy辛u
jiàn
duàn

sh言n
y迅
y辛u

yànshàn
nán
z走

yán
ch言ng
zàn

lái
zh豆

su辛
y辛u
jìn
f見
jiè
x迂
k身ng
jiè

shí
f芋ng
s芋n
shì

qiè
chà
t迅

su辛
y辛u

w言i
y貝
y貝
chén
zh身ng

ji言
y辛u

qiè
shì
ji芋n

w言i
chén
shù


y貝
y貝

su辛

ji言
y辛u


h見i
huì
wéi
rào

w辛
d芋ng
x貝
y走
shèn
sh言n
shèng
ji豆

xiàn
qián
zh貝
jiàn


y走
ch迂
guò
biàn
cái
ti芋n
n邢
w言i
miào
shé
g言n

y貝
y貝
shé
g言n

ch迂

jìn
y貝n
sh言ng
h見i

y貝
y貝
y貝n
sh言ng

ch迂

qiè
yán

h見i

ch言ng
yáng
zàn
tàn

qiè

lái
zh迂
g身ng

h見i

qióng
wèi
lái


xi芋ng


duàn

jìn

f見
jièzh身u
biàn


shì
x迂
k身ng
jiè
jìn

zhòng
sh言ng
jiè
jìn

zhòng
sh言ng

jìn

zhòng
sh言ng
fán
n見o
jìn

w辛
zàn
n見i
jìn

ér
x迂
k身ng
jiè
n見i
zhì
fán
n見o

y辛u
jìn


w辛
c走
zàn
tàn

y辛u
qióng
jìn

niàn
niàn
xi芋ngy辛u
jiàn
duàn

sh言n
y迅
y辛u

yànshàn
nán
z走

yán
gu見ng
广
xi迂
g身ng
y見ng
zh豆

su 辛
y辛u
jìn
f見
jiè
x迂
k身ng
jiè

shí
f芋ng
s芋n
shì

qiè

chà

w言i
chén
zh身ng

y貝
y貝

y辛u

qiè
shì
jiè

w言i
chén
shù


y貝
y貝

su辛

zh辛ng
zh辛ng


h見i
huì
wéi
rào

w辛
y走
p迅
xián
hèng
yuànq走
sh言n
xìn
ji豆

xiàn
qián
zh貝
jiàn

x貝
y走
shàng
miào
zh迂
g身ng
y見ng

ér
wéi
g身ng
y見ng

su辛
wèi
huá
yún

mán
yún

ti芋n
y貝n
yuè
yún

ti芋n
s見n
gài
yún

ti芋n
y貝
fu
yún

ti芋n
zh辛ng
zh辛ng
xi芋ng


xi芋ng

sh芋o
xi芋ng


xi芋ng


shì
d豆ng
yún

y貝
y貝
liàng

x迂

sh芋n
wáng

rán
zh辛ng
zh辛ng
d言ng

s迂
d言ng

yóu
d言ng

zh迂
xi芋ng
yóu
d言ng

y貝
y貝
d言ng
zhù

x迂

sh芋n

y貝
y貝
d言ng
yóu


h見i
shu走

y走

shì
d豆ng
zh迂
g身ng
y見ng


cháng
wéi
g身ng
y見ng

shàn
nán
z走

zh迂
g身ng
y見ng
zh身ng

f見
g身ng
y 見ng
zuì

su辛
wèi

shu身
xi迂
xíng
g身ng
y見ngzhòng
sh言ng
g身ng
y見ng

shè
shòu
zhòng
sh言ng
g身ng
y見ng

dài
zhòng
sh言ng
k迅
g身ng
y見ng

qín
xi迂
shàn
g言n
g身ng
y見ng


sh豆g身ng
y見ng

x貝n
g身ng
y見ng

shàn
nán
z走


qián
g身ng
y見ng

liàng
g身ng


b走
f見
g身ng
y見ng
y貝
niàn
g身ng


b見i
f言n


y貝

qi芋n
f言n


y貝

b見i
qi芋n

zh貝

yóu
t芋
f言n

ji芋
luó
f言n

suàn
f言n

shù
f言n


f言n

y身u
b身

sh芋
tuó
f言n
y貝


y走

ˋ
ˋ
y走
zh迂

lái
z迂n
zhòng
f見


y走

shu身
xíng
ch迂
sh言ng
zh迂ruò
zh迂


xíng
f見
g身ng
y見ngchéng
jiù
g身ng
y見ng

lái


shì
xi迂
xíng

shì
zh言n
g身ng
y見ng


c走
gu見ng
广

zuì
shèng
g身ng
y見ng

x迂
k身ng
jiè
jìn

zhòng
sh言ng
jiè
jìn

zhòng
sh言ng

jìn

zhòng
sh言ng
fán
n見o
jìn

w辛
gòng
n見i
jìn

ér
x迂
k身ng
jiè
n見i
zhì
fán
n見o

k豆
jìn


w辛
c走
g身ng
y見ng


y辛u
jìn

niàn
niàn
xi芋ngy辛u
jiàn
duàn

sh言n
y迅
y辛u

yànshàn
nán
z走

yán
chàn
chú

zhàng
zh豆
niàn

w辛

guò


sh走
jié
zh身ng

yóu
t芋n
ch言n
ch貝

f芋
sh言n
k辛u


zuò
zh迂
èliàng

bi芋n

ruò
c走
è

y辛 u
t走
xi芋ng
zh豆

jìn
x迂
k身ng
jiè

néng
róng
shòu

w辛
j貝n
x貝
y走
q貝ng
jìng
s芋n


biàn

f見
jiè

w言i
chén
chà


qiè
zh迂zhòng
qián

chéng
x貝n
chàn
hu走

hòu


zào

héng
zhù
jìng
jiè

qiè
g身ngshì
x迂
k身ng
jiè
jìn

zhòng
sh言ng
jiè
jìn

zhòng
sh言ng

jìn

zhòng
sh言ng
fán
n見o
jìn

w辛
chàn
n見i
jìn

ér
x迂
k身ng
jiè
n見i
zhì
zhòng
sh言ng
fán
n見o

k豆
jìn


w辛
c走
chàn
hu走

y辛u
qióng
jìn

niàn
niàn
xi芋ngy辛u
jiàn
duàn

sh言n
y迅
y辛u

yànshàn
nán
z走

yán
suí
x走
g身ng

zh豆

su辛
y辛u
jìn
f見
jiè
x迂
k身ng
jiè

shí
f芋ng
s芋n
shì

qiè

chà

w言i
chén
shù
zh迂


lái

cóng
ch迂
f芋
x貝n

wéi

qiè
zhì

qín
xi迂
x貝
sh言n
mìng

j貝ng

k豆
shu身

k豆
shu身

chà

w言i
chén
shù
jié

y貝
y貝
jié
zh身ng

sh豆

k豆
shu身

k豆
shu身

chà

w言i
chén
shù
tóu

sh辛ushì

qiè
nán
xíng
k迅
xíng

yuán
m見n
zh辛ng
zh辛ng
p身
luó

mén

zhèng

zh辛ng
zh辛ng


zhì


chéng
jiù
zh迂


shàng
b芋n
niè
pán

f言n

shè


su辛
y辛u
shàn
g言n

w辛
ji言
suí
x走


b走
shí
f芋ng

qiè
shì
jiè

liù


sh言ng

qiè
zh辛ng
lèi

su辛
y辛u
g身ng


n見i
zhì
y貝
chén

w辛
ji言
suí
x走

shí
f芋ng
s芋n
shì

qiè
sh言ng
wén


zh貝


y辛u
xué


xué

su辛
y辛u
g身ng


w辛
ji言
suí
x走


qiè


su 辛
xi迂

liàng
nán
xíng
k迅
xíng

zhì
qiú

shàng
zhèng
d豆nggu見ng
广

g身ng


w辛
ji言
suí
x走


shì
x迂
k身ng
jiè
jìn

zhòng
sh言ng
jiè
jìn

zhòng
sh言ng

jìn

zhòng
sh言ng
fán
n見o
jìn

w辛
c走
suí
x走

y辛u
qióng
jìn

niàn
niàn
xi芋ngy辛u
jiàn
duàn

sh言n
y迅
y辛u

yàn

精彩推荐
埡11恁拻羲蔣眻畦