十善业道经

▲十善业道经◎中文版本为唐朝实叉难陀翻译ㄛ北?#38382;?#25252;所译▲佛为娑伽罗龙王所说大乘经◎为同经异译ㄛ本经出自西晋月氏国三藏竺法护译▲佛说海龙王经◎ㄛ为其第十一品▲十德六度◎ㄛ是释迦牟尼佛在娑竭罗ㄗ意为ㄩ咸水海ㄘ龙宫ㄛ为龙王所宣说的经典...[详情]

十善业道经注音

[十善业道经] 发表时间ㄩ2015-01-19 作者ㄩ未知 [投稿] 放大字体 正常 缩小 关闭 电子版
\

ㄗ如发现注音?#20889;?#35823;ㄛ请您联系我们ㄛ便于我们及时纠正ㄛQQㄩ1300659095﹝感恩


shì
w辛
wén

y貝
shí


zài
su身
jié
luó
lóng
g身ng

y迅
b芋
qi芋n

b走
qi迂
zhòng

s芋n
wàn
èr
qi芋nh言豆r
shí
shì
z迂n
gào
lóng
wáng
yán


qiè
zhòng
sh言ng

x貝n
xi見ngzào
yóu
shì

y辛u
zh迂

lún
zhu見n

lóng
wáng

r迅
jiàn
c走
huì


h見i
zh身ng

xíng

zh辛ng
lèi

biéshì

qiè

m走

yóu
x貝n
zào
shàn

shàn
sh言n


y迅
su辛
zhì

ér
x貝nk豆
jiàn
q迅

dàn
shì
x迂
wàng
zh迂
f見

q走


jìng

zh迅

w辛
w辛
su辛

su貝

suí

su辛
xiàn

tóng

ér
shí

zh身ng

y辛u
zuò
zh豆qiè
f見
ji言

s貝xìng

huàn

zhì
zh豆
zh貝
y走

y貝ng
xi迂
shàn


y走
shì
su辛
sh言ng
yùn

chù

jiè
d豆ng

ji言
x貝
du芋n
zhèng

jiàn
zh豆

yàn

lóng
wáng

r迅
gu芋n

sh言n

cóng
b見i
qi芋n

亿


su辛
sh言ng

zh迂
xiàng
zhu芋ng
yán

gu芋ng
míng
xi見n
yào


zh迂

zhòng

shè

liàng

亿

zài
fàn
wáng

x貝


xiàn


y辛u
zh芋n
y見ng

lái
sh言n
zh豆
xuàn

r迅
yòu
gu芋n
c走
zh迂
miào

yán
jìng


qiè
ji言
yóu
xi迂

shànér
sh言ng

yòu
zh迂
ti芋n
lóng
b芋

zhòng
d豆ng


w言i
shì
zh豆


y貝n
shànsu辛
sh言ng

j貝n

h見i
zh身ng
su辛
y辛u
zhòng
sh言ng

xíng

c迂
b走

huò

huò
xi見o

ji言
yóu

x貝n
zh辛ng
zh辛ng
xi見ng
niàn

zuò
sh言n

y迅


zh迂

shàn


shì

suíshòu
bào

r迅
j貝n
d芋ng
y貝ng

shì
xi迂
xué


lìng
zhòng
sh言ng
li見o

y貝n
gu辛

xi迂

shàn


r迅
d芋ng

c走
zhèng
jiàn

dòngduò
zài
duàn
cháng
jiàn
zh身ng


zh迂

tián

hu芋n
x走
jìng
yàng

shì

r迅
d豆ng


rén
ti芋n
z迂n
jìng
gòng
yàng

lóng
wáng

d芋ng
zh貝


y辛u
y貝
f見

néng
duàn

qiè
zh迂
è
dào
k迅


d豆ng
wéi
y貝
wèi

zhòu

cháng
niàn
s貝
wéi
gu芋n
chá
shàn
f見

lìng
zh迂
shàn
f見
niàn
niàn
z言ng
zh見ng


róng
háo
f言n

shàn
jiàn


shì

néng
lìng
zh迂
è
y辛ng
duàn

shàn
f見
yuán
m見n

cháng

q貝n
jìn
zh迂

shèng
zhòng

yán
shàn
f見
zh豆

wèi
rén
ti芋n
sh言n

sh言ng
wén
jué
shàngji言
y貝
c走
f見

y走
wéi
g言n
b豆n

ér

chéng
jiù


míng
shàn
f見

c走
f見

shì
shí
shàn

dào


d豆ng
wéi
shí
wèi
néng
y辛ng

sh芋
sh言ng

t身u
dào

xié
xíng

wàng
y迅

li見ng
shé

è
k辛u

q走
y迅

t芋n


ch言n
huì

xié
jiàn

lóng
wáng

ruò

sh芋
sh言ngchéng
jiù
shí

n見o
f見


d豆ng
wéi
shí
y貝


zh迂
zhòng
sh言ng
p迅
sh貝

wèi
èr

cháng

zhòng
sh言ng
q走


x貝n
s芋n

y辛ng
duàn

qiè
ch言n
huì
sh言n
cháng

bìng
w迅

shòu
寿
mìng
cháng
yu見n
liù

héng
wéi
f言i
rén
zh貝
su辛
sh辛u

q貝

cháng

è
mèng
q走n
jiào
kuài

b芋

miè
chú
yuàn
jié
zhòng
yuàn

ji豆
ji迅


è
dào

shí

mìng
zh身ng
sh言ng
ti芋n

shì
wéi
shí

ruò
néng
huí
xiàng

nòu
du身
luó
s芋n
mi見o
s芋n


zh豆

hòu
chéng

shísuí
x貝n

zài
shòu
寿
mìnglóng
wáng

ruò

t身u
dàoshí
zh辛ng
k豆
b見o
xìn
f見


d豆ng
wéi
shí
y貝

z貝
cái
yíng
j貝

wáng
zéi
shu走
hu辛

f言i
ài
z走

néng
sàn
miè
èr

du身
rén
ài
niàn
s芋n

rén

q貝shí
f芋ng
zàn
m豆i
w迅


y身u
s迅n
hài
liù

shàn
míng
liú

q貝

ch迅
zhòng

wèi
b芋

cái
mìng


芋n


biàn
cáiqu言
ji迅

cháng
huái
怀
sh貝

shí

mìng
zh身ng
sh言ng
ti芋n

shì
wéi
shí

ruò
néng
huí
xiàng

nòu
du身
luó
s芋n
mi見o
s芋n


zh豆

hòu
chéng

shí


zhèng
q貝ng
jìngzhìlóng
wáng

ruò

xié
xíng
zhòng
zhì
su辛
zàn
f見


d豆ng
wéi

y貝

zh迂
g言n
tiáo
shùn
èr

y辛ng

xu芋n
diào
s芋n

shì
su辛
ch言ng
tàn


q貝

néng
q貝n

shì
wéi


ruò
néng
huí
xiàng

nòu
du身
luó
s芋n
mi見o
s芋n


zh豆

hòu
chéng

shízhàng
f迂
y走n

zàng
xiànglóng
wáng

ruò

wàng
y迅b芋
zh辛ng
ti芋n
su辛
zàn
f見


d豆ng
wéi
b芋
y貝

k辛u
cháng
q貝ng
jìng

y身u
b身
hu芋
xi芋ng
èr

wéi
zh迂
shì
ji芋n
zh貝
su辛
xìn

s芋n

f芋
yán
chéng
zhèng

rén
ti芋n
jìng
ài


cháng
y走
ài
y迅
芋n
wèi
zhòng
sh言ng
w迅


shèngs芋n

q貝ng
jìng
liù

yán


sh貝

x貝n
cháng
hu芋n
x走
q貝

f芋
yán
z迂n
zhòng

rén
ti芋n
fèng
xíng
b芋

zhì
huì
sh迂
shèng


néng
zhì


shì
wéi
b芋

ruò
néng
huí
xiàng

nòu
du身
luó
s芋n
mi見o
s芋n


zh豆

hòu
chéng

shí
lái
zh言n
shí
y迅lóng
wáng

ruò

li見ng
shéw迅
zh辛ng

k豆
huài
f見


d豆ng
wéi
w迅
y貝huài
sh言n


néng
hài

èrhuài
juàn
sh迅


néng


s芋nhuài
xìn

shùn
b豆n


huài
f見
xíng

su辛
xi迂
ji芋n


w迅huài
shàn
zh貝
shí


kuáng
huò


shì
wéi
w迅

ruò
néng
huí
xiàng

nòu
du身
luó
s芋n
mi見o
s芋n


zh豆

hòu
chéng

shí


zhèng
juàn
sh迅

zh迂

wài
dào

néng
j迅
huàilóng
wáng

ruò

è
k辛uchéng
jiù
b芋
zh辛ng
jìngd豆ng
wéi
b芋
y貝

yán

gu芋i

èr

yán
ji言


s芋n

yán


l走


yán

m豆i
miào
w迅

yán
k豆
chéng
l走ng
liù

yán

xìn
yòng
q貝

yán

k豆
j貝
b芋

yán
jìn
ài
yào

shì
wéi
b芋

ruò
néng
huí
xiàng

nòu
du身
luó
s芋n
mi見o
s芋n


zh豆

hòu
chéng

shí
lái
fàn
y貝n
sh言ng
xiànglóng
wáng

ruò

q走
y迅chéng
jiù
s芋n
zh辛ng
jué
dìng


d豆ng
wéi
s芋n
y貝

dìng
wéi
zhì
rén
su辛
ài
èr

dìng
néng
y走
zhì

shí

wèn
s芋n

dìng

rén
ti芋n
w言i

zuì
shèng


y辛u
x迂
wàng

shì
wéi
s芋n

ruò
néng
huí
xiàng

nòu
du身
luó
s芋n
mi見o
s芋n


zh豆

hòu
chéng

shílái
zh迂
su辛
shòu


ji言

táng
ju芋nlóng
wáng

ruò

t芋n
chéng
jiù
w迅
zh辛ng

zài


d豆ng
wéi
w迅
y貝

s芋n


zài

zh迂
g言nèr

cái


zài


qiè
yuàn
zéi

néng
duó

s芋n
zài

suí
x貝n
su辛


ji言
bèiwáng
wèi

zài

zh言n

miào

ji言
fèng
xiàn

w迅

su辛
huò
zh貝


guò
b豆n
su辛
qiú
b見i
bèi
sh迂
shèng

yóu

x貝
shí


qi芋nshì
wéi
w迅

ruò
néng
huí
xiàng

nòu
du身
luó
s芋n
mi見o
s芋n


zh豆

hòu
chéng

shí

s芋n
jiè

z迂n

ji言
gòng
jìng
yànglóng
wáng

ruò

ch言n
huìb芋
zh辛ng
x走
yuè
x貝n
f見


d豆ng
wéi
b芋
y貝


s迅n
n見o
x貝n
èr


ch言n
huì
x貝n
s芋n


zhèng
sòng
x貝n


róu

zhì
zhí
x貝n
w迅


shèng
zh豆

x貝n
liù

cháng
zuò芋n
zhòng
sh言ng
x貝n
q貝

sh言n
xiàng
du芋n
yán

zhòng
gòng
z迂n
jìng
b芋

y走

r豆nsh言ng
fàn
shì

shì
wéi
b芋

ruò
néng
huí
xiàng

nòu
du身
luó
s芋n
mi見o
s芋n


zh豆

hòu
chéng

shíài
x貝n

gu芋n
zh豆

yànlóng
wáng

ruò

xié
jiànchéng
jiù
shí
g身ng

f見


d豆ng
wéi
shí
y貝


zh言n
shànzh言n
shàn
d豆ng
l邢
èr

sh言n
xìn
y貝n
gu辛

níng
y迅n
sh言n
mìng

zh身ng

zuò
è
s芋n

wéi
gu貝
y貝


f言i

ti芋n
d豆ng


zhí
x貝n
zhèng
jiàn

y辛ng


qiè

xi身ng

w見ng
w迅

cháng
sh言ng
rén
ti芋n


g言ng
è
dào
liù


liàng

huì

zhu見n
zhu見n
z言ng
shèng
q貝

y辛ng

xié
dào

xíng

shèng
dào
b芋


q走
sh言n
jiàn

sh豆
zh迂
è

ji迅

zhù

ài
jiàn
shí


duò
zh迂
nàn

shì
wéi
shí

ruò
néng
huí
xiàng

nòu
du身
luó
s芋n
mi見o
s芋n


zh豆

hòu
chéng

shí


zhèng

qiè

f見

chéng
jiù

zài
shén
t身ng

豆r
shí

shì
z迂n

gào
lóng
wáng
yán

ruò
y辛u


y貝
c走
shànxi迂
dào
shí

néng

sh芋
hài

ér
xíng
sh貝


cháng

cái
b見o


néng
q貝n
duó

cháng
shòu
寿

y芋o


wéi

qiè
yuàn
zéi
s迅n
hàiy迅
q迅

ér
xíng
sh貝


cháng

cái
b見o


néng
q貝n
duó

zuì
shèng

b走

x貝
néng
bèi

zh迂

f見
zàng


f言i
fàn
xíng

ér
xíng
sh貝


cháng

cái
b見o


néng
q貝n
duó


ji芋
zhí
shùn

m迅

q貝
z走


y辛u
néng
y走

x貝n
shì
zh豆


x迂
kuáng
y迅

ér
xíng
sh貝


cháng

cái
b見o


néng
q貝n
duó


zhòng
hu走
bàng

shè
chí
zhèng
f見shì
yuàn

su辛
zuò

gu辛jiàn
y迅

ér
xíng
sh貝


cháng

cái
b見o


néng
q貝n
duó

juàn
sh迅tóng
y貝
zhì
yào

héng

gu芋i
zhèng


c迂
è
y迅

ér
xíng
sh貝


cháng

cái
b見o


néng
q貝n
duó


qiè
zhòng
huì

hu芋n
x走
gu貝
y貝

yán
ji言
xìn
shòu


wéi

zh豆
y迅

ér
xíng
sh貝


cháng

cái
b見o


néng
q貝n
duó

yán

x迂
shè

rén
ji言
jìng
shòu

néng
shàn
f芋ng
biàn
便

duàn
zh迂

huò


t芋n
qiú
x貝n

ér
xíng
sh貝


cháng

cái
b見o


néng
q貝n
duó


qiè
su辛
y辛u

x貝
y走
huì
sh豆

xìn
ji豆
ji芋n
w言ifèn
忿

x貝n

ér
xíng
sh貝


cháng

cái
b見o


néng
q貝n
duóchéng
jiù


ài
x貝n
zhì

zh迂
g言n
yán
h見o

jiàn
ji言
jìng
ài


xié
d見o
x貝n

ér
xíng
sh貝


cháng

cái
b見o


néng
q貝n
duó

héng
sh言ng
zhèng
jiàn
jìng
xìn
zh貝
ji芋

jiàn

wén
f見

gòng
yàng
zhòng
s言ng

cháng

wàng
sh貝x貝n

shì
wéi

shì
xi迂


dào
shí

xíng
shí
shàn


y走
sh貝
zhu芋ng
yán

su辛
huòshì

lóng
wáng

j迅
yào
yán
zh貝

xíng
shí
shàn
dào

y走
jiè
zhu芋ng
yán


néng
sh言ng

qiè

f見m見n


yuàn

r豆n
r迅
zhu芋ng
yán
yuán
y貝n


zhòng
xiàng
h見o

j貝ng
jìn
zhu芋ng
yán


néng


yuànf見
zàng

dìng
zhu芋ng
yán


néng
sh言ng
niàn

huì

cán
kuì

q貝ng
芋n

huì
zhu芋ng
yán


néng
duàn

qiè
f言n
bié
wàng
jiàn


zhu芋ng
yánzh迂
zhòng
sh言ng


q走
n見o
hài

b言i
zhu芋ng
yán


m走n
zh迂
zhòng
sh言ng

cháng

yàn
sh豆

x走
zhu芋ng
yán


jiàn
xi迂
shàn
zh豆

x貝n

xián


sh豆
zhu芋ng
yánshùn
wéi
jìng


ài
huì
x貝n


shè
zhu芋ng
yán


cháng
qín
shè
huà

qiè
zhòng
sh言ng

niàn
chù
zhu芋ng
yán


shàn
néng
xi迂


niàn
chù
gu芋n

zhèng
qín
zhu芋ng
yán


x貝
néng
duàn
chú

qiè

shàn
f見

chéng

qiè
shàn
f見

shén

zhu芋ng
yán


héng
lìng
sh言n
x貝n
q貝ng
芋n
kuài


w迅
g言n
zhu芋ng
yán


sh言n
xìn
ji芋n


j貝ng
qín
f豆i
xiè

cháng


wàng


rán
tiáo
shùn

duàn
zh迂
fán
n見o


zhu芋ng
yán


zhòng
yuàn
jìn
miè


néng
huài
zh豆

jué
zh貝
zhu芋ng
yán


cháng
shàn
jué


qiè
zh迂
f見

zhèng
dào
zhu芋ng
yánzhèng
zhì
huì
cháng
xiàn
zài
qián

zh走
zhu芋ng
yán


x貝
néng

chú

qiè
jié
sh走
使

gu芋n
zhu芋ng
yán


néng

shí
zh貝
zh迂
f見

xìng

f芋ng
biàn
便
zhu芋ng
yán
chéng
m見n

wéi

wéi


lóng
wáng

d芋ng
zh貝
c走
shí
shàn


n見i
zhì
néng
lìng
shíwèi

shí
b芋

gòng


qiè

f見

ji言

yuán
m見n

shì

r迅
d豆ng
y貝ng
qín
xi迂
xué

lóng
wáng
qiè
chéng


luò

ji言
y貝


ér

芋n
zhù


qiè
yào
c見o
huì

cóng
lín


ji言
y貝

ér

sh言ng
cháng

c走
shí
shàn
dào
shì


qiè
rén
ti芋n

y貝
zh貝
érqiè
sh言ng
wén


juézh迂


xíng


qiè

f見

xián
gòng
y貝
c走
shí
shàn


ér

chéng
jiù

ruò

shí
shànx貝u
xing
zhèng
gu辛k身ng
zh身ng
jiàn
lóu

huò
zhòng
dào
zi


chéng
jiù
sh言ng
zh見ng


y辛u
shì
chù


shu身
c走
j貝ng
y走

su身
jié
luó
lóng
wáng

zh迂

zhòng


qiè
shì
ji芋n
ti芋n

rén


xi迂
luó
d豆ng

ji言

hu芋n
x走

xìn
shòu
fèng
xíng

精?#37322;?#33616;
埡11恁拻羲蔣眻畦
奀奀粗崋繫符夔恛蚻 辣氈須華翋湮摩湮瞳茩踢籟 器粗逋⑩數呾ん 逋粗撈奀掀煦 奀奀粗綴珨恛隅100% 36恁7疑粗珨羲蔣賦彆 弊鏍辦氈陬岆夥源粗き鎘 蛁聊羲誧冞极桄踢す怢 850籵掀籟籟蝥恄荇 控儔11恁5珨隅籟萇齟唳 綬鰍辦氈坋煦撮б堤瘍寞薺 汜苳杻鎢訧蹋 嫘昹辦氈坋煦笢蔣 湮氈芵輪500ぶ羲蔣瘍鎢 賽譴11恁5ヶ眻恁