维摩诘经

▲维摩诘经◎简称▲维摩经◎ㄛ全名是▲维摩诘所说经◎ㄛ亦名▲不可思议解脱经◎﹝维摩罗诘是梵语Vimalakirti之音译ㄛ维摩罗意即※净名§﹜※无垢?#20445;?#35800;即为※称?#20445;?#25925;▲维摩诘经◎又名▲净名经◎或?#31471;?#26080;垢称经◎﹝摩罗诘又译为维摩罗诘﹜毗摩罗诘ㄛ略称维摩或维摩诘﹝意译为净名...[详情]

当前位置ㄩ弘善佛教 > 佛经大全 > 维摩诘经 >

维摩诘经注音

[维摩诘经] 发表时间ㄩ2014-03-20 作者ㄩ未知 [投稿] 放大字体 正常 缩小 关闭 电子版

ㄗ如发现注音?#20889;?#35823;ㄛ请您联系我们ㄛ便于我们及?#26412;?#27491;ㄛQQㄩ1300659095﹝感恩


shàng
shèn
sh言n
w言i
miào
f見

b見i
qi芋n
wàn
jié
nàn
z芋o


w辛
j貝n
jiàn
wén

shòu
chí

yuàn
ji豆

lái
zh言n
shí
b豆n
sh貝
shì
ji芋
móuㄗ三称ㄘ

wéi

jié
su辛
shu身
j貝ng


k豆
s貝

ji豆
tu身
f見
mén

yáo
qín
s芋n
zàng
f見
sh貝
ji迂

luó
shí


guó
p走n

y貝


shì
w辛
wén

y貝
shí


zài

y言

芋n
luó
shù
yuán

y迅

b走
qi迂
zhòng
b芋
qi芋n
rén
s芋n
wàn
èr
qi芋n

zhòng
su辛
zh貝
shí


zhì
b豆n
xíng
ji言
x貝
chéng
jiù

zh迂

w言i
shén
zh貝
su辛
jiàn

˙
˙
wéi

f見
chéng

shòu
chí
zhèng
f見
˙
˙
néng
sh貝
z走
h辛u

míng
wén
shí
f芋ng
˙
˙
zhòng
rén

q走ng

y辛u
ér
芋n
zh貝
˙
˙
shào
lóng
s芋n
b見o

néng
sh走
使

jué
˙
˙
xiáng


yuàn

zhì
zh迂
wài
dào
˙
˙
x貝
y走
q貝ng
jìng

y辛ng

gài
chán
˙
˙
x貝n
cháng
芋n
zhù

ài
ji豆
tu身

niàn
dìng
z辛ng
chí

biàn
cái

duàn
˙
˙

sh貝

chí
jiè

r豆n
r迅

j貝ng
jìn

chán
dìng

zhì
huì


f芋ng
biàn
便


˙
˙
dài

su辛q走
f見
r豆n

y走
néng
suí
shùn
zhu見n

tuì
退
lún
˙
˙
shàn
ji豆
f見
xi芋ng

zh貝
zhòng
sh言ng
g言n

gài
zh迂

zhòng


su辛
wèi
˙
˙
g身ng

zhì
huì
y走
xi迂

x貝n
˙
˙
xi芋ng
h見o
yán
sh言n

xiàng

y貝

sh豆
zh迂
shì
ji芋n
su辛
y辛u
shì
h見o
˙
˙
míng
ch言ng
g芋o
yu見nx迂

˙
˙
sh言n
xìn
ji芋n


yóu
ruò
j貝n
g芋ng
˙
˙
f見
b見o
p迅
zhào
ér
y迅
g芋nzhòng
yán
y貝n
w言i
miào

y貝
˙
˙
sh言n

yuán
q走

duàn
zh迂
xié
jiàn

y辛u

èr
bi芋n

˙
˙
y見n
f見

wèi
yóu
sh貝
z走
h辛u


su辛
ji見ng
shu身
n見i

léi
zhèn
˙
˙

y辛u
liàng

y走
guò
liàng


zhòng
f見
b見o

h見i
d見o
sh貝
˙
˙
li見o

zh迂
f見
sh言n
miào
zh貝


shàn
zh貝
zhòng
sh言ng
w見ng
lái
su辛


x貝n
su辛
xíng
˙
˙
jìn

d豆ng
d豆ng


zài
huì

shíwèi

shí
b芋

gòng
˙
˙
gu芋n


qiè
zh迂
è

mén

ér
sh言ng
w迅
dào
y走
xiàn

sh言n
˙
˙
wéi

y貝
wáng

shàn
liáo
zhòng
bìng

y貝ng
bìng
y迅
yào

lìng


xíng
˙
˙

liàng
g身ng

ji言
chéng
jiù


liàng

t迅
ji言
yán
jìng
˙
˙

jiàn
wén
zh豆


méng


zh迂
y辛u
su辛
zuò


táng
ju芋n


shì

qiè
g身ng

ji言
x貝
míng
yu言

d豆ng
gu芋n
d豆ng
gu芋nd豆ng

d豆ng
gu芋ndìng

zài
wángf見

zài
wángf見
xiànggu芋ng
xiànggu芋ng
yán
yánb見o
j貝biàn
j貝b見o
sh辛ub見o
yìn
sh辛ucháng
j迅
sh辛ucháng
xià
sh辛ucháng
c見nx走
g言nx走
wángbiàn
y貝nx迂
k身ng
zàngzhí
b見o
b見o
y辛ngb見o
jiàn
w見ngmíng
w見ng
yuán
gu芋nhuì
j貝b見o
shèngti芋n
wánghuài
diàn

zài
wángg身ng

xiàng
yánsh貝
z走
h辛uléi
y貝nsh芋n
xiàng
j貝
y貝nxi芋ng
xiàngbái
xi芋ng
xiàngcháng
j貝ng
jìn
xi迂
x貝miào
sh言nghuá
yángu芋n
shì
y貝n

shìfàn
w見ngb見o
zhàng
shèngyán
t迅j貝n
zh迂

wén
sh迂
sh貝

f見
wáng
z走
shì
d豆ng
s芋n
wàn
èr
qi芋n
rén


y辛u
wàn
fàn
ti芋n
wáng
sh貝

d豆ng

cóng


ti芋n
xià

lái


su辛
ér
t貝ng
f見


y辛u
wàn
èr
qi芋n
ti芋ncóng


ti芋n
xià

lái
zài
huì
zuò

bìng


w言i

zh迂
ti芋n

lóng

shén


ch芋

qián
xi迂
luó

ji芋
lóu
luó

j走n

luó


hóu
luó
qié
d豆ng

x貝
lái
huì
zuò

zh迂
b走
qi迂

b走
qi迂


y身uy身u
lái
huì
zuò

b走
shí


y迅

liàng
b見i
qi芋n
zh貝
zhòng

g身ng
jìng
wéi
rào
ér
wéi
shu身
f見x迂

sh芋n
wáng
xi見n


h見i

芋n
chù
zhòng
b見o
sh貝
z走
zh貝
zuò
qiè
zh迂
lái

zhòng

豆r
shí


y言

chéng
y辛u
zh見ng
zh豆
z走

míng
yu言
b見o
j貝

y迅
w迅
b見i
zh見ng
zh豆
z走


chí
q貝
b見o
gài

lái


su辛

tóu
miàn
l走y走

gài
gòng
g身ng
yàngzh貝
w言i
shén

lìng
zh迂
b見o
gài

chéng
y貝
gài

biàn

s芋n
qi芋n

qi芋n
shì
jiè

ér
c走
shì
jiè
gu見ng
广
cháng
zh貝
xiàng
x貝

zh身ng
xiàn

yòu
c走
s芋n
qi芋n

qi芋n
shì
jiè

zh迂
x迂

sh芋n

xu豆
sh芋n


zh言n
lín
tuó
sh芋n


h言

zh言n
lín
tuó
sh芋n

xi芋ng
sh芋n

b見o
sh芋n

j貝n
sh芋n

h言i
sh芋n

ti豆
wéi
sh芋n


ti豆
wéi
sh芋n


h見i
ji芋ng


chu芋n
liú
quán
yuányuè
x貝ng
chén

ti芋n
g身ng

lóng
g身ng

z迂n
shén
g身ng

x貝
xiàn

b見o
gài
zh身ng

yòu
shí
f芋ng
zh迂


zh迂

shu身
f見


xiàn

b見o
gài
zh身ng

豆r
shí


qiè

zhòng
d迅

shén


tàn
wèi
céng
y辛u


zh見ng
l走


zh芋n
y見ng
z迂n
yánzàn
sh豆


shì
zh見ng
zh豆
z走
b見o
j貝
qián

y走

sòng
yu言

"
"

jìng
xi迂
gu見ng
广

q貝ng
lián

x貝n
jìng
y走

zh迂
chán
dìng

ji迅
j貝
jìng

ch言ng

liàng

d見o
zhòng
y走


j貝
sh辛u


jiàn

shèng
y走
shén
biàn

p迅
xiàn
shí
f芋ng

liàng
t迅


zh身ng
zh迂

y見n
shu身
f見


shì

qiè
x貝
jiàn
wén

f見
wáng
f見

ch芋o
qún
sh言ng

cháng
y走
f見
cái
sh貝

qiè

néng
shàn
f言n
bié
zh迂
f見
xi芋ngy貝

ér

dòng

y走

zh迂
f見


zài

shì

j貝
sh辛u
c走
f見
wáng

shu身
f見

y辛u
y走
y貝n
yuán

zh迂
f見
sh言ng


w辛

zào

shòu
zh豆

shàn
è
zh貝wáng

精?#37322;?#33616;
埡11恁拻羲蔣眻畦