当前位置ㄩ弘善佛教 > 佛经大全 > 佛经文章 >

吉祥经注音

[佛经文章] 发表时间ㄩ2016-03-25 作者ㄩ未知 [投稿] 放大字体 正常 缩小 关闭 电子版
\

ㄗ如发现注音有错误ㄛ请您联系我们ㄛ便于我们及时纠正ㄛqqㄩ1300659095﹝感恩


shì
w辛
wén


shí

zhù
sh豆
wéi

tuó
yuán

j走
g迂

j貝ng
shè

shí
y走
sh言n


y辛u
y貝
ti芋n
shén

sh迂
shèng
gu芋ng
míng

biàn
zhào
yuán
zh身ng

lái
zhì

su辛

g身ng
jìng
l走
bài

zhàn

y貝
páng

y走

bái

yán

zhòng
ti芋n
shén
y迅
rén

k豆
wàng
s貝
l邪
qiú
xìng


q走ng
qiú
zuì

xiáng

shì
z迂n

shì
d芋
yán


jìn

ch貝
rén

yìng
y迅
zhì
zh豆
ji芋o

z迂n
jìng
y辛u

zh豆

shì
wéi
zuì

xiáng

j迂
zhù
shì

chù

w見ng
x貝
y辛u

xíng

zhì
sh言n

zhèng
dào

shì
wéi
zuì

xiáng

du身
wén
g身ng

j貝ng

yán
chí
zh迂
jìn
jiè

yán
tán
yuè
rén
x貝n

shì
wéi
zuì

xiáng

fèng
y見ng

m迅
q貝n

ài

q貝
y迅
z走

cóng

yào

hài

shì
wéi
zuì

xiáng


sh貝
h見o
p走n


b芋ng
zhù
zhòng
q貝n
juàn

xíng
wéi

xiá
c貝

shì
wéi
zuì

xiáng

xié
xíng
x迂
jìn
zh走


j走

y走n
ji迅

m豆i

ji芋nshì
wéi
zuì

xiáng

g身ng
jìng
y迅
qi芋n
ràng

zh貝

bìng
g見n
言n


shí
wén
jiào
f見

shì
wéi
zuì

xiáng

r豆n
nài
y迅
shùn
cóng


jiàn
zhòng
sh芋
mén

shì
shí
lùn
xìn
y見ng

shì
wéi
zuì

xiáng


zhì
jìng
sh言ng
huó

l走ng

b芋
zhèng
dào

shí
zhèng
niè
pán
f見

shì

zuì

xiáng

b芋
f言ng

dòng
x貝n


y身u

w迂
r見n

níng
jìng

fán
n見o

shì
wéi
zuì

xiáng

y貝
c走
xíng
chí
zh豆


w見ng
ér

shèng


qiè
chùshì
wéi
zuì

xiáng

精彩推荐
埡11恁拻羲蔣眻畦