无量寿经

▲无量寿经◎全称▲佛说无量寿经◎ㄛ亦称▲大阿弥陀经◎(参阅汉译版本)ㄛ是净土宗的基本经典之一ㄛ为※净土五经一论§中的一经ㄛ净土宗的大部?#20013;?#34892;方法均可在该经中找到理论依据﹝经中介绍阿弥陀佛(无量寿佛)所发诸大愿(依版本不同而数量不一ㄛ最多为四十八愿...[详情]

当前位置ㄩ弘善佛教 > 佛经大全 > 无量寿经 >

无量寿经注音

[无量寿经] 发表时间ㄩ2014-03-20 作者ㄩ未知 [投稿] 放大字体 正常 缩小 关闭 电子版

\

菩萨戒弟子郓城夏莲居会集各译

ㄗ如发现本文注音?#20889;?#35823;ㄛ请您联系我们ㄛ便于我们及?#26412;?#27491;ㄛQQㄩ1300659095﹝感恩

k芋i
j貝ng


shàng
shèn
sh言n
w言i
miào
f見

b見i
qi芋n
wàn
jié
nán
z芋o

w辛
j貝n
jiàn
wén

shòu
chí

yuàn
ji豆

lái
zh言n
shí

法会圣众第一


shì
w辛
wén


shí

zài
wáng
shè
chéng

shé
k迂
sh芋n
zh身ng

y迅

b走
qi迂
zhòng
wàn
èr
qi芋n
rénqiè

shèng

shén
t身ng
y走míng
yu言

z迂n
zh豆
ji芋o
chén


z迂n
zh豆
shèz迂n
zh豆


ji芋n
lián

z迂n
zh豆
ji芋
shè

z迂n
zh豆

nán
d豆ng

ér
wéi
shàng
sh辛u

yòu
y辛u
p迅
xiánwén
sh迂
sh貝


xiàn
jié
zh身ng

qièji言
lái

huì

德遵普贤第二

yòu
xián

d豆ng
shí
liù
zhèng
shì

su辛
wèi
shàn
s貝
wéihuì
biàn
cáigu芋n

zhùshén
t身ng
hu芋gu芋ng
y貝ngb見o
chuángzhì
shàng
g言nxìn
huìyuàn
huìxi芋ng
xiàngb見o
y貝ngzh身ng
zhùzhì
xíngxiè
tu身ér
wéi
shàng
sh辛u

xián
gòng
z迂n
xi迂
p迅
xián

shì
zh貝

liàng
xíng
yuàn

芋n
zhù

qiè
g身ng

f見
zh身ng

yóu

shí
f芋ng

xíng
quán
f芋ng
biàn
便f見
zàng

ji迂
jìng
b走
àn

yuàn


liàng
shì
jiè
chéng
d豆ng
zhèng
jué

sh豆
d身u
shuài

jiàng
wáng
g身ng


wèi
ch迂
ji芋

k迅
xíng
xué
dào

zuò
s貝
shì
xiàn

shùn
shì
ji芋n


y走
dìng
huì


xiáng


yuàn


w言i
miào
f見

chéng
zuì
zhèng
jué

ti芋n
rén
gu貝
y見ng

q走ng
zhu見n
f見
lún

cháng
y走
f見
y貝n

jué
zh迂
shì
ji芋n


fán
n見o
chéng

huài
zh迂

qiàn

x走
zhuó
gòu
w迂

xi見n
míng
q貝ng
bái

tiáo
zhòng
sh言ng

xu芋n
miào
l走

zhù
g身ng


shì

tián

y走
zh迂
f見
yào
jiù
liáo
s芋n
k迅

sh言ng
guàn
d走ng
ji言

shòu
wéi
jiàozuò

shé


cháng

xi芋ng
yìng

bi芋n
zh迂
xíng

chéng
shúbi芋n
shàn
g言n


liàng
zh迂

xián
gòng

niàn

zh迂

chà
zh身ng

ji言
néng
shì
xiàn


shàn
huàn
sh貝

xiàn
zhòng

xiàng


b走
xiàng
zhòng

shí

k豆


c走
zh迂
p ú

shì

t身ng
zh迂
f見
xìng


zhòng
sh言ng
xiàng

gòng
y見ng
zh迂


k芋i
d見o
qún
sh言ng

huà
xiàn

sh言n

yóu

diàn
gu芋ng

liè

jiàn
w見ng

ji豆
zh迂
chán


yu見n
ch芋o
sh言ng
wén

zh貝
k身ng

xiàng

yuàn
f見
mén

shàn

f芋ng
biàn
便

xi見n
shì
s芋n
shèng


c走
zh身ng
xià

ér
xiàn
miè
sh言ng

miè
zh迂
s芋n


qi è
tuó
luó

mén

suí
shí


huá
yán
s芋n
mèiz辛ng
chí
b見i
qi芋n
s芋n
mèi

zhù
sh言n
chán
dìng

x貝
d迅

liàng
zh迂
niàn
q走ng

biàn
yóu

qiè

t迅bi àn
cái

zhù
p迅
xián
hèng

shàn
néng
f言n
bié
zhòng
sh言ng
y迅
yán

k芋i
huà
xi見n
shì
zh言n
shí
zh貝


ch芋o
guò
shì
ji芋n
zh迂
su辛
y辛u
f見

x貝n
cháng

zhù

shì
zh貝
dàoqiè
wàn


suí


zài

wéi
zh迂
shù
lèi

zuò

q走ng
zh貝
y辛u

shòu
chí

lái
shèn
sh言n
f見
zàngzh辛ng
xìng
cháng
sh走
使

jué

x貝ng

b言i

m走n
y辛u
qíng

y見n

biàn

shòu
f見
y見n


è


k芋i
shàn
m én


zh迂
zhòng
sh言ng

shì
ruò

j走

zh豆ng
ji言

b走
àn

x貝
huò
zh迂


liàng
g身ng


zhì
huì
shèng
míng


k豆
s貝shì
d豆ng
zh迂

liàng

bi芋n


shí
lái


yòu
y辛u
b走
qi迂

w迅
b見i
rén

q貝ng
xìn
shì
q貝
qi芋n
rén

q貝ng
xìn
n邢
w迅
b見i
rén


jiè
ti芋n


jiè
ti芋n

zh迂
ti芋n
fàn
zhòng

x貝
gòng

huì

大教缘起第三

豆r
shí
shì
z迂n

w言i
gu芋ng
róng
j貝n


yòu

míng
jìng

y走ng
chàng
bi見o
l走

xiàn

gu芋ng
míng

shù
qi芋n
b見i
biàn

z迂n
zh豆

náns貝
wé i

j貝n

shì
z迂n


sh言n
zh迂
g言n

yuè

q貝ng
jìng

gu芋ng
yán
w言i
w言i

b見o
chà
zhu芋ng
yán

cóng
x貝
y走
lái

su辛
wèi
céng
jiàn

x走

zh芋n
y見ng

sh言ng
x貝
y辛u
x貝n


cóng
zuò
q走

pi芋n
t見n
yòu
ji芋n

cháng
guì

zh見ng

ér
bái

yán

shì
z迂n
j貝n
dìng

zhù


f見

zhù
zh迂

su辛
zhù
d見o
sh貝
zh貝
xíng

zuì
shèng
zh貝
dào


lái
xiàn
zài


xi芋ng
niàn

wéi
niàn
guò

wèi
lái
zh迂

y言

wéi
niàn
xiàn
zài
t芋
f芋ng
zh迂

y言w言i
shén
xi見n
yào
耀

gu芋ng
ruì
sh迂
miào
n見i
豆r

yuàn
wéi
xu芋n
shu身


shì
shì
z迂n

gào

nán
yán

shàn
z芋i
shàn
z芋i

r迅
wèi
芋i
m走n

yào
zh迂
zhòng
sh言ng


néng
wèn

shì
w言i
miào
zh貝


r迅
j貝n
s貝
wèn

shèng

gòng
y見ng

ti芋n
xià

luó
hàn


zh貝sh貝
l豆i
jié

zh迂
ti芋n
rén
mín

yu芋n
f言i
ru見n
dòng
zh貝
lèi

g身ng

b見i
qi芋n
wàn
bèi


y走


d芋ng
lái
zh迂
ti芋n
rén
mín


qiè
hán
líng

ji言
y貝n
r迅
wèn
ér


tu身nán


lái
y走

jìn

b言i

j貝n
芋i
s芋n
jiè

su辛
y走
ch迂
x貝ng

shì

gu芋ng
ch見n
dào
jiào


zh豆ng
qún
méng

huì
y走
zh言n
shí
zh貝


nán
zhí
nán
jiàn


y身u
tán
hu芋

x貝
y辛u
ch迂
xiàn

r迅
j貝n
su辛
wèn

du身
su辛
ráonán
d芋ng
zh貝


lái
zhèng
jué


zhì
nán
liáng


y辛u
zhàng
ài

néng

niàn
q走ng

zhù

liàng

亿
jié

sh言n

zh迂
g言n


y辛u
z言ng
ji見n

su辛
y走
zh豆lái
dìng
huì

jiù
chàng

qiè
f見

ér

zuì
shèng

zàinán

t貝ng

shàn
s貝
niàn
zh貝


d芋ng
wéi
r迅

f言n
bié
ji豆
shu身

法藏因地第四


gào

nán

guò


liàng

k豆
s貝y芋ng
shù
jié

y辛u

ch迂
shì

míng
shì
ji芋n

zài
wáng

lái

yìng
gòng

d豆ng
zhèng
jué

míng
xíng


shàn
shì

shì
ji芋n
ji豆


shàng
shì

diào

zhàng
fu

ti芋n
rén
sh貝


shì
z迂n

zài
shì
jiào
shòu

shí
èr
jié

shí
wéi
zh迂
ti芋n

shì
rén
mín
shu身
j貝ng
ji見ng
dào

y辛u

guó
zh迅
míng
shì
ráo
wáng

wén

shu身
f見

hu芋n
x走
k芋i
ji豆

xún
f芋

shàng
zh言n
zhèng
dàoguó
ju芋n
wáng

xíng
zuò
sh芋
mén

hào
yu言
f見
zàng

xi迂


dào

g芋o
cái
y辛ng
zhé

y迅
shì
ch芋o


xìn
ji豆
míng


x貝
ji言

y貝

yòu
y辛u
sh迂
shèng
xíng
yuàn


niàn
huì


z言ng
shàng

x貝n

ji芋n


dòng

xi迂
xíng
j貝ng
jìn


néng

zh豆

w見ng


su辛

d走ng
l走
cháng
guì

xiàng


zh見ng


y走
qié
tu身
zàn


f芋
gu見ng
广

yuàn

sòng
yu言


lái
w言i
miào

du芋n
yán


qiè
shì
ji芋n

y辛u
d豆ng

gu芋ng
míng

liàng
zhào
shí
f芋ng


yuè
hu辛
zh迂
ji言

yào

shì
z迂n
néng
y見n

y貝n
sh言ng

y辛u
qíng


suí
lèi
ji豆

yòu
néng
xiàn

miào

sh言n

p迅
sh走
使
zhòng
sh言ng
suí
lèi
jiàn

yuàn
w辛


q貝ng
jìng
sh言ng

f見
y貝n
p迅


bi芋n
jiè

xu芋n
yáng
jiè
dìng
j貝ng
jìn
mén

t身ng

shèn
sh言n
w言i
miào
f見

zhì
huì
gu見ng
广

sh言n

h見i

nèi
x貝n
q貝ng
jìng
jué
chén
láo

ch芋o
guò

bi芋n
è

mén


dào


ji迂
jìng
àn


míng
t芋n
ch言n
ji言
y辛ng

huò
jìn
guò
wáng
s芋n
mèiguò


liàng

wéi
b走
qún
sh言ng

d見o
sh貝

néng
jiù

qiè
zh迂
shì
ji芋n

sh言ng
l見o
bìng
s走
zhòng
k迅
n見o

cháng
xíng

sh貝

jiè
r豆n

j貝ng
jìn
dìng
huì
liù
b身
luó

wèi

y辛u
qíng
lìng


y走

zh貝
zh豆
sh走
使
chéng

ji見
lìng
gòng
y見ng
héng
sh芋
shèngji芋n
y辛ng
qiú
zhèng
jué

yuàn
d芋ng
芋n
zhù
s芋n


héng
fàng
gu芋ng
míng
zhào

qiè

g見n

gu見ng
广

q貝ng
jìng
j迂

sh迂
shèng
zhu芋ng
yán

d豆ng
lún

lún
huí
zh迂

zhòng
sh言ng
lèi


sh言ng
w辛
chà
shòu
芋n

cháng
yùn

x貝n

y辛u
qíng


jìn

bi芋n
k迅
zhòng
sh言ng

w辛
xíng
jué
dìng
ji芋n


wéi

shèng
zhì
néng
zhèng
zh貝

zòng
sh走
使
sh言n
zh走
zh迂
k迅
zh身ng


shì
yuàn
x貝n
y辛ng

tuì
退

至心精进第五

f見
zàng
b走
qi迂
shu身
c走

y走

ér
bái

yán

w辛
j貝n
wéi


dào

y走
f芋

shàng
zhèng
jué
zh貝
x貝n

q迅
yuàn
zuò


x貝
lìngyuàn

wéi
w辛
gu見ng
广
xu芋n
j貝ng
f見

w辛
d芋ng
fèng
chí


f見
xi迂
xíng


zh迂
qín
k迅
sh言ng
s走
g言n
b豆n


chéng

shàng
zhèng
d豆ng
zhèng
jué


lìng
w辛
zuò

shí

zhì
huì
gu芋ng
míng

su辛
j迂
guó
t迅

jiào
shòu
míng


ji言
wén
shí
f芋ng

zh迂
ti芋n
rén
mín

yu芋n
ru見n
lèi

lái
sh言ng
w辛
guó

x貝
zuòw辛

shì
yuàn

d身u
shèng

shù
zh迂

guó
zh豆

nìng
k豆

f辛u

shì
ji芋n

zài
wángwéi
f見
zàng
ér
shu身
j貝ng
yán
h見i

r én
dòu
liàng

j貝ng

jié
shù

shàng
k豆
qióng
d走

rén
y辛u
zhì
x貝n
qiú
dào

j貝ng
jìn

zh走

huì
d芋ng

gu辛


yuànr迅

s貝
wéi

xi迂

f 芋ng
biàn
便

ér
néng
chéng
jiù

chà
zhu芋ng
yán


su辛
xi迂
xíng

r迅

d芋ng
zh貝

q貝ng
jìng

guó

r迅
yìng

shè

f見
zàng
bái
yán

s貝

hóng
sh言n

f言i
w辛
jìng
jiè

wéi
yuàn

lái
yìng
zhèng
biàn
zh貝

gu見ng
广
y見n
zh迂


liàng
miào
chà

ruò
w辛

wén


shì
d豆ng
f見

s貝
wéi
xi迂


shì
m見n
su辛
yuàn

shì
ji芋n

zài
wáng

zh貝

g芋o
míng

zhì
yuàn
sh言n
gu見ng
广


wéi
xu芋n
shu身
èr
b見i
y貝
shí

亿
zh迂

chà
t迅

g身ng

yán
jìng

gu見ng
广

yuán
m見n
zh貝
xiàng

yìng

x貝n
yuàn

x貝
xiàn
y迅
zh貝

shu身
shì
f見
shí

j貝ng
qi芋n

亿
suì

豆r
shí
f見
zàng
wén

su辛
shu身

ji言
x貝
d迅
jiàn

q走
f芋

shàng
sh迂
shèng
zh貝
yuàn


b走
ti芋n
rén
shàn
è

guó
t迅
c迂
miào

s貝
wéi
ji迂
jìng

biàn
便


x貝n

xu見n

su辛


jié


yuàn

j貝ng
qín
qiú
su辛

g身ng
shèn
b見o
chí

xi迂

g身ng


m見n

w迅
jié


b走
èr
sh í
y貝

zh貝

t迅

g身ng

zhu芋ng
yán
zh貝
shì

míng
li見o
t身ng

chà

su辛
shè

guó

ch芋o
guò

b走


shè
shòu
y走shì

zài
wáng

lái
su辛

j走
sh辛u
l走


rào

s芋n
z芋


zh見ng
ér
zhù

bái
yán
shì
z迂n

w辛
y走
chéng
jiù
zhu芋ng
yán

t迅

q貝ng
jìng
zh貝
xíng


yán
shàn
z芋i

j貝n
zhèng
shì
shí

r迅
yìng

shu身

lìng
zhòng
hu芋n
x走


lìng

zhòng

wén
shì
f見
y走shàn


néng


chà

xi迂

shè
shòu

m見n


liàng

yuàn

精?#37322;?#33616;
埡11恁拻羲蔣眻畦