药师经

▲药师经?#32602;?#20840;名▲药师琉璃光如来本愿功德经?#32602;?#30001;唐三藏法师玄奘奉诏译为中文﹝和▲地藏经◎一样ㄛ▲药师经◎是赞叹药师佛行愿的佛经ㄛ是大乘经典之一﹝▲阿弥陀经◎说ㄛ若有善男子善女人闻说阿弥陀佛ㄛ执持名号ㄛ从一日乃至七日能够一心不?#36965;?#27492;人临命终时心不颠倒ㄛ即得往生西方极乐世界﹝..[详情]

当前位置ㄩ弘善佛教 > 佛经大全 > 药师经 >

药师经注音

[药师经] 发表时间ㄩ2014-02-19 作者ㄩ未知 [投稿] 放大字体 正常 缩小 关闭 电子版

\

ㄗ如发现注音有错误ㄛ请您联系我们ㄛ便于我们及?#26412;?#27491;ㄛqqㄩ1300659095﹝感恩


shì
w辛
wén

y貝
shí

qié
fàn

yóu
huà
zh迂
guó

zhì
gu見ng
广
yán
chéng

zhù
yuè
y貝n
shù
xià

y迅


chú
zhòng
b芋
qi芋n
rén

h言

s芋n
wàn
liù
qi芋n


guó
wáng

chén


luó
mén

j迂
shì

ti芋n
lóng
b芋


rén
f言i
rén
d豆ng


liàng

zhòng

g身ng
jìng
wéi
r見o

ér
wèi
shu身
f見

豆r
shí
màn
sh迂
shì

f見
wáng
z走

chéng

w言i
shén

cóng
zuò
ér
q走

pi芋n
t見n
y貝
ji芋n

yòu
x貝
zhuó


xiàng

qié
fàn

q迂
g身ng

zh見ng

bái
yán

shì
z迂n

wéi
yuàn
y見n
shu身

shì
xi芋ng
lèi
zh迂

míng
hào


b豆n

yuàn
sh迂
shèng
g身ng


lìng
zh迂
wén
zh豆


zhàng
xi芋o
chú

wèixiàng
f見
zhu見n
shí
zh迂
y辛u
qíng


豆r
shí
shì
z迂n

zàn
màn
sh迂
shì

tóng
z走
yán

shàn
z芋i
shàn
z芋i

màn
sh迂
shì


r迅
y走

b言i

quàn
q走ng
w辛
shu身
zh迂

míng
hào

b豆n
yuàn
g身ng


wèi


zhàng
su辛
chán
y辛u
qíng芋n

xiàng
f見
zhu見n
shí

zh迂
y辛u
qíng


r迅
j貝n

t貝ng


shàn
s貝
wéi

d芋ng
wéi
r迅
shu身

màn
sh迂
shì

yán

wéi
rán

yuàn
shu身

w辛
d豆ng
yào
wén


gào
màn
sh迂
shì


d身ng
f芋ng

c走
guò
shí
jìng
qié
sh芋
d豆ng

t迅

y辛u
shì
jiè
míng
jìng
liúhào
yào
sh貝
liú

gu芋ng


lái

yìng
zhèng
d豆ng
jué

míng
xíng
yuán
m見n

shàn
shì

shì
ji芋n
ji豆


shàng
shì

tiáo

zhàng
f迂

ti芋n
rén
sh貝
qié
fàn

màn
sh迂
shì


b走

shì
z迂n
yào
sh貝
liú

gu芋ng

lái

b豆n
xíng


dào
shí

f芋
shí
èr

yuàn

lìng
zh迂
y辛u
qíng

su辛
qiú
ji言y貝

yuàn

yuàn
w辛
lái
shìnòu
du身
luó
s芋n
mi見o
s芋n


shí


sh言n
gu芋ng
míng
chì
rán

zhào
yào
耀

liàng

shù

bi芋n
shì
jiè

y走
s芋n
shí
èr

zhàng
f迂
xiàng

b芋
shí
suí
xíng

zhu芋ng
yán

sh言n

lìng

qiè
y辛u
qíng


w辛
èr

yuàn

yuàn
w辛
lái
shìshí

sh言n

liú


nèi
wài
míng
chè

jìng

xiá
huì

gu芋ng
míng
gu見ng
广


g身ng

w言i
w言i

sh言n
shàn
芋n
zhù

yàn
w見ng
zhu芋ng
yán

guò


yuè

y身u
míng
zhòng
sh言ng

x貝
méng
k芋i
xi見o

suí

su辛


zuò
zh迂
shìs芋n

yuàn

yuàn
w辛
lái
shìshí

y走

liàng

bi芋n
zhì
huì
f芋ng
biàn
便

lìng
zh迂
y辛u
qíng

ji言


jìn
su辛
shòu
yònglìng
zhòng
sh言ng
y辛u
su辛

sh見o
yuàn

yuàn
w辛
lái
shìshí

ruò
zh迂
y辛u
qíng

xíng
xié
dào
zh豆

x貝
lìng
芋n
zhù


dào
zh身ng

ruò
xíng
sh言ng
wén

jué
chéng
zh豆

ji言
y走

chéng
ér
芋n

zh貝


w迅

yuàn

yuàn
w辛
lái
shìshí

ruò
y辛u

liàng

bi芋n
y辛u
qíng


w辛
f見
zh身ng

xi迂
xíng
fàn
héng


qiè
ji言
lìng


qu言
jiè


s芋n

jiè

shè
y辛u
hu走
fàn

wén
w辛
míng
y走

huán

q貝ng
jìng


duò
èliù

yuàn

yuàn
w辛
lái
shìshí

ruò
zh迂
y辛u
qíng


sh言n
xià
liè

zh迂
g言nch辛u
lòu
wán


máng
lóng
y貝n
y見

luán

bèi
lóu

bái
lài
di芋n
kuáng

zh辛ng
zh辛ng
bìng
k迅

wén
w辛
míng
y走


qiè
ji言

du芋n
zhèng
xiá
huì

zh迂
g言n
wánzh迂

k迅


q貝

yuàn

yuàn
w辛
lái
shìshí

ruò
zh迂
y辛u
qíng

zhòng
bìng
b貝
qiè


jiù

gu貝


y貝

yào


q貝n

ji芋

pín
qióng
du身
k迅

w辛
zh貝
míng
hào

y貝
j貝ng

豆r

zhòng
bìng
x貝
chú

sh言n
x貝n
芋n


ji芋
sh迅
z貝


x貝
ji言
f言ng


n見i
zhì
zhèng


shàng
b芋

yuàn

yuàn
w辛
lái
shìshí

ruò
y辛u
n邢
rén

wéi
n邢
b見i
è
zh貝
su辛
b貝
n見o


sh言ng
yàn


yuàn
sh豆
n邢
sh言n

wén
w辛
míng
y走


qiè
ji言

zhu見n
n邢
chéng
nán


zhàng
f迂
xiàng

n見i
zhì
zhèng


shàng
ji迅

yuàn

yuàn
w辛
lái
shìshí

lìng
zh迂
y辛u
qíng

ch迂

juàn
w見ng

xiè
tu身

qiè
wài
dào
chán


ruò
duò
zh辛ng
zh辛ng
è
jiàn
chóu
lín

ji言
d芋ng
y走n
shè
zhì

zhèng
jiàn

jiàn
lìng
xi迂

zh迂


héng


zhèng

shàng
zhèng
d豆ng
shí

yuàn

yuàn
w辛
lái
shìshí

ruò
zh迂
y辛u
qíng

wáng
f見
su辛


shéng

bi芋n
láo


huò
d芋ng
xíng

liàng
z芋i
nàn
líng
r迅

b言i
chóu
ji芋n


sh言n
x貝n
shòu
k迅

ruò
wén
w辛
míng

y走
w辛


w言i
shénji言

xiè
tu身

qiè
y身u
k迅


shí
y貝

yuàn

yuàn
w辛
lái
shìshí

ruò
zh迂
y辛u
qíng

j貝
k豆
su辛
n見o

wéi
qiú
shí


zào
zh迂
èwén
w辛
míng

zhu芋n
niàn
shòu
chí

w辛
d芋ng
xi芋n
y走
shàng
miào
y走n
shí

b見o


sh言n

hòu
y走
f見
wèi


jìng
芋n

ér
jiàn

zh貝


shí
èr

yuàn

yuàn
w辛
lái
shìshí

ruò
zh迂
y辛u
qíng

pín

y貝
fu

wén
méng
hán


zhòu

b貝
n見o

ruò
wén
w辛
míng

zhu芋n
niàn
shòu
chísu辛
hàozh辛ng
zh辛ng
shàng
miào
y貝
fu
qiè
b見o
zhu芋ng
yán


hu芋
mán

xi芋ng

g迅
yuè
zhòng


suí
x貝n
su辛
wán

ji言
lìng
m見n


màn
sh迂
shì


shì
wéi
b走
shì
z迂n
yào
sh貝
liú

gu芋ng

lái

yìng
zhèng
d豆ng
jué

xíng


dào
shí

su辛
f芋
shí
èr
w言i
miào
shàng
yuànmàn
sh迂
shì


b走
shì
z迂n
yào
sh貝
liú

gu芋ng

lái

xíng


dào
shí

su辛
f芋

yuàn


b走

t迅
g身ng

zhu芋ng
yán

w辛
ruò
y貝
jié

ruò
y貝
jié


shu身

néng
jìn

rán
b走

t迅


xiàng
q貝ng
jìng


y辛u
n邢
rénèk迅
y貝n
sh言ng

liú

wéi


j貝n
shéng
jiè
dào

chéng
què
g身ng


xu芋n
chu芋ng
luó
w見ng

ji言
q貝
b見o
chéngx貝
西
f芋ng


shì
jiè

g身ng

zhu芋ng
yán

d豆ng

chà
biéguó
zh身ng

y辛u
èrh言


y貝
míng

gu芋ng
biàn
zhào

èr
míng
yuè
gu芋ng
biàn
zhào

shì
b走

liàng

shù


zhòng
zh貝
shàng
sh辛u


b迅

chù

x貝
néng
chí
b走
shì
z迂n
yào
sh貝
liú

gu芋ng

lái
zhèng
f見
b見o
zàng

shì

màn
sh迂
shì


zh迂
y辛u
xìn
x貝n
shàn
nán
z走

shàn
n邢
rén
d豆ng

y貝ng
d芋ng
yuàn
sh言ng
b走

shì
jiè

豆r
shí
shì
z迂n


gào
màn
sh迂
shì

tóng
z走
yán

màn
sh迂
shì


y辛u
zh迂
zhòng
sh言ng


shí
shàn
è

wéi
huái
怀
t芋n
lìn


zh貝

sh貝


sh貝
gu辛
bào


ch貝

zhì

qu言

xìn
g言n

du身

cái
b見o

qín
ji芋
sh辛u


jiàn
q走
zh豆
lái


x貝n

x走

shè

huò
y走
ér
xíng
sh貝
shí


g言
sh言n
ròu

sh言n
sh言ng
tòng
x貝


y辛u

liàng
qi芋n
t芋n
y辛u
qíng

j貝

z貝
cái
sh言n
shàng

shòu
yòng


kuàng
néng
y迅

m迅
q貝
zizuò
sh走
使


lái
q走
zh豆

b走
zh迂
y辛u
qíng

cóng
c走
mìng
zh身ng

sh言ng
è
饿
gu走
jiè

huò
páng
sh言ng


yóu
x貝
rén
ji芋n
céng

zàn
wén
yào
sh貝
liú

gu芋ng

lái
míng


j貝n
zài
è


zàn


niàn
b走

lái
míngniàn
shí

cóng
b走
chù


huán
sh言ng
rén
zh身ng宿
mìng
niàn

wèi
è

k迅


yàohào
xíng
huì
sh貝

zàn
tàn
sh貝
zh豆


qiè
su辛
y辛u

x貝

t芋n
x貝

jiàn

shàng
néng
y走
tóu

sh辛u


xuè
ròu
sh言n
f言n

sh貝
lái
qiú
zh豆

kuàng

cái
màn
sh迂
shì


ruò
zh迂
y辛u
qíng

su貝


lái
shòu
zh迂
xué
ch迅

ér

sh貝
luó

y辛u
su貝


sh貝
luó

ér

gu走


y辛u

sh貝
luó
gu走

su貝


huài

rán
hu走
zhèng
jiàn

y辛u
su貝

hu走
zhèng
jiàn

ér

du身
wénsu辛
shu身

j貝ng
sh言nnéng
ji豆
li見o

y辛u
su貝
du身
wén

ér
z言ng
shàng
màn

yóu
z言ng
shàng
màn


x貝nshì
f言i
t芋

xián
bàng
zhèng
f見

wéi

bàn
d見ng


shì

rén


xíng
xié
jiàn


lìng

liàng

zh貝
y辛u
qíng

duò

xi見n
k言ng

c走
zh迂
y辛u
qíng

y貝ngpáng
sh言ng
gu走


liú
zhu見n

qióng

ruò

wén
c走
yào
sh貝
liú

gu芋ng

lái
míng
hào

biàn
便
sh豆
è
xíng

xi迂
zh迂
shàn
f見


duò
è


shè
y辛u

néng
sh豆
zh迂
è
xíng

xi迂
xíng
shàn
f見

duò
è

zh豆

y走
b走

lái
b豆n
yuàn
w言i


lìng

xiàn
qián
zàn
wén
míng
hào

cóng
b走
mìng
zh身ng

huán
sh言ng
rénzhèng
jiàn
j貝ng
jìn

shàn
tiáobiàn
便
néng
sh豆
ji芋f言i
ji芋


lái
f見
zh身ng

shòu
chí
xué
ch迅


y辛u
hu走
fàn

zhèng
jiàn
du身
wén

ji豆
shèn
sh言nz言ng
shàng
màn


bàng
zhèng
f見


wéi

bàn

jiàn

xi迂
xíng
zh迂


héngyuán
m見nmàn
sh迂
shì


ruò
zh迂
y辛u
qíng

qi芋n
t芋n
zàn
hu走
t芋

d芋ng
duò
s芋n
è

zh身ng


liàng
qi芋n
suì

shòu
zh迂

k迅

shòu

k迅
y走

cóng
b走
mìng
zh身ng

lái
sh言ng
rén
ji芋n

zuò
niú
m見
tuó
l邑

héng
bèi
bi芋n


j貝
k豆
b貝
n見o

yòu
cháng

zhòng

suí

ér
xíng

huò
d豆i
wéi
rén

sh言ng
j迂
xià
jiàn

zuò
rénshòu
t芋
q迂


héng


zài

ruò
x貝
rén
zh身ng

céng
wén
shì
z迂n
yào
sh貝
liú

gu芋ng

lái
míng
hào

yóu
c走
shàn
y貝n

j貝n


niàn

zhì
x貝n
gu貝
y貝

y走

shén


zhòng
k迅
xiè
tu身

zh迂
g言n
c身ng


zhì
huì
du身
wén

héng
qiú
shèng
f見

cháng

shàn
y辛u

y辛ng
duàn

juànmíng
k迂
jié
.竭
fán
n見o

xiè
.解
tu身

qiè
sh言ng
l見o
bìng
s走
y身u
b言i
k迅
n見omàn
sh迂
shì


ruò
zh迂
y辛u
qíng

hào
x走
gu芋i


gèng
xi芋ng
dòu
sòng

n見o
luàn

t芋

y走
sh言n
y迅


zào
zuò
z言ng
zh見ng
zh辛ng
zh辛ng
è


zh見n
zhu見n
cháng
wéi

ráo

shì


xi芋ng
móu
hài

gào
zhào
sh芋n
lín
shù
zh辛ng
d豆ng
shén

sh芋
zh迂
zhòng
sh言ng

q迅

xuè
ròuyào
ch芋
luó
chà

d豆ng

sh迂
yuàn
rén
míng

zuò

xíng
xiàng

y走
è
zhòu
shù
ér
zhòu
z迅
zh貝

yàn
mèi
g迅
dào

zhòu
q走
sh貝
gu走

lìng
duàn
b走
mìng


huài

sh言n

shì
zh迂
y辛u
qíng

ruò

wén
c走
yào
sh貝
liú

gu芋ng

lái
míng
hào

b走
zh迂
è
shì

x貝

néng
hài


qiè
zh見n
zhu見n
ji言
q走

x貝n芋ns迅n
n見oxián
hèn
x貝nhu芋n
yuèsu辛
shòu

sh言ng

x走xi芋ng
q貝n
líng


wéi
ráo
màn
sh迂
shì


ruò
y辛u

zhòng


chú


chú


w迂
b身
su辛
ji芋

w迂
b身
s貝
ji芋jìng
xìn
shàn
nán
z走

shàn
n邢
rén
d豆ng

y辛u
néng
shòu
chí
b芋
f言n
zh芋i
jiè

huò
j貝ng
y貝
nián

huò

s芋n
yuè

shòu
chí
xué
ch迅

y走
c走
shàn
g言n

yuàn
sh言ng
x貝
西
f芋ng


shì
jiè

liàng
shòu
寿

su辛

t貝ng
wén
zhèng
f見

ér
wèi
dìng
zh豆

ruò
wén
shì
z迂n
yào
sh貝
liú

gu芋ng

lái
míng
hào

lín
mìng
zh身ng
shí

y辛u
b芋

míng
yu言
wén
sh迂
sh貝
gu芋n
shì
y貝n

shì
jìn
b見o
tán
hu芋yào
wángyào
shàng
shì
b芋
chéng
k身ng
ér
lái

shì

dào
b走
jiè
zh辛ng
zh辛ng


zhòng
b見o
hu芋
zh身ng


rán
huà
sh言ng

huò
y辛u
y貝n
c走
sh言ng

ti芋n
shàng

su貝
sh言ng
ti芋n
zh身ng

ér
b豆n
shàn
g言n

wèi
qióng
jìngèng
sh言ng
zh迂

è


ti芋n
shàng
shòu
寿
jìn

huán
sh言ng
rén
ji芋n

huò
wéi
lún
wáng

t辛ng
shè

zh身u

w言i


zài

芋n


liàng
b見i
qi芋n
y辛u
qíng


shí
shàn
dào

huò
sh言ng
chà
luó
mén

j迂
shì


ji芋

du身
ráo
cái
b見o

c芋ng

yíng


xíng
xiàng
du芋n
yán

juàn
sh迅c身ng
míng
zhì
huì

y辛ng
jiàn
w言i
m豆ng
shì

ruò
shì
n邢
rén


wén
shì
z迂n
yào
sh貝
liú

gu芋ng

lái
míng
hào

zhì
x貝n
shòu
chí


hòu


gèng
shòu
n邢
sh言nmàn
sh迂
shì


b走
yào
sh貝
liú

gu芋ng

láishí

yóu
b豆n
yuàn


gu芋n
zh迂
y辛u
qíng


zhòng
bìng
k迅

shòu
luán
g芋n
xi芋o

huáng

d豆ng
bìng

huò
bèi
y見n
mèi
g迅

su辛
zh身ng

huò

du見n
mìng

huò
shí
hèng
s走


lìng
shì
d豆ng
bìng
k迅
xi芋o
chú

su辛
qiú
yuàn
m見n

shí
b走
shì
z迂n

s芋nmíng
yu言
chú
miè

qiè
zhòng
sh言ng
k迅
n見odìng
y走


ròu

zh身ng

ch迂

gu芋ng
míng

gu芋ng
zh身ng
y見n
shu身

tuó
luó

yu言
qiésh芋
shè

l迂

liú

b身
l見

h言

shé
y豆

tu身
ji言
du身
y言


h言

s芋n
mi見o
s芋n

tuó
y言

zhí
tu身
見n

sh芋
shì

sh芋
shì

sh芋
shè
s芋n

ji言

su身
h言

豆r
shí
gu芋ng
zh身ng
shu身
c走
zhòu
y走zhèn
dòng

fàng

gu芋ng
míng


qiè
zhòng
sh言ng
bìng
k迅
ji言
chú

shòu
芋n
w豆n


màn
sh迂
shì


ruò
jiàn
nán
z走
n邢
rén

y辛u
bìng
k迅
zh豆

y貝ng
d芋ng

x貝n
wèi
b走
bìng
rén

cháng
q貝ng
jìng
z見o
shù

huò
shí
huò
yào

huò

chóng
shu走

zhòu
y貝
b見i
b芋
biàn

y迅
b走

shí

su辛
y辛u
bìng
k迅

x貝
ji言
xi芋o
miè

ruò
y辛u
su辛
qiú

zhì
x貝n
niàn
sòng

ji言


shì

bìng
yán
nián

mìng
zh身ng
zh貝
hòu

sh言ng
b走
shì
jiètuì
退
zhu見n

n見i
zhìshì

màn
sh迂
shì


ruò
y辛u
nán
z走
n邢
rén


b走
yào
sh貝
liú

gu芋ng

lái

zhì
x貝n
y貝n
zhòng
g身ng
.恭
jìng
gòng
y見ng
zh豆

cháng
chí
c走
zhòu


lìng
fèi
wàngmàn
sh迂
shì


ruò
y辛u
jìng
xìn
nán
z走
n邢
rén


wén
yào
sh貝
liú

gu芋ng

lái

yìng
zhèng
d豆ng
jué

su辛
y辛u
míng
hào

wén
y走
sòng
chí

chén
jiáo
ch走
齿


z見o
shù
q貝ng
jìng

y走
zh迂
xi芋ng
hu芋

sh芋o
xi芋ng

xi芋ng

zuò
zhòng

yuè

gòng
y見ng
xíng
xiàng


c走
j貝ng
di見n

ruò

sh迂

ruò
jiào
rén
sh迂


x貝n
shòu
chí

t貝ng
wén
b走
f見
sh貝

y貝ng
xi迂
gòng
y見ng


qiè
su辛
y辛u
z貝
sh言n
zh貝


x貝
ji言
sh貝
y迅


lìng

sh見o


shì
biàn
便
méng
zh迂


niàn

su辛
qiú
yuàn
m見n

n見i
zhì豆r
shí
màn
sh迂
shì

tóng
z走
bái

yán

shì
z迂n

w辛
d芋ng
shì

xiàng
f見
zhu見n
shí

y走
zh辛ng
zh辛ng
f芋ng
biàn
便

lìng
zh迂
jìng
xìn
shàn
nán
z走
shàn
n邢
rén
d豆ng


wén
shì
z迂n
yào
sh貝
liú

gu芋ng

lái
míng
hào

n見i
zhì
shuì
zh身ng


y走

míng
jué


豆r

shì
z迂n

ruò

c走
j貝ng
shòu
chí

sòng

huò

wèi
t芋
y見n
shu身
k芋i
shì

ruò

sh迂

ruò
jiào
rén
sh迂

g身ng
jìng
z迂n
zhòng

y走
zh辛ng
zh辛ng
hu芋
xi芋ng


xi芋ng


xi芋ng

sh芋o
xi芋ng

hu芋
mán
y貝ng
luò

f芋n
gài

yuè

ér
wéi
gòng
y見ng

y走
w迅

c見i

zuò
náng
chéng
zh貝

s見
s見o
jìng
chù

f迂
shè
g芋o
zuò

ér
yòng
芋n
ch迅

豆r
shí


ti芋n
wáng

y迅

juàn
sh迅
liàng
b見i
qi芋n
ti芋n
zhòng

ji言


su辛

gòng
y見ng
sh辛u


shì
z迂n

ruò
c走
j貝ng
b見o
liú
xíng
zh貝
chù

y辛u
néng
shòu
chí

y走
b走
shì
z迂n
yào
sh貝
liú

gu芋ng

lái
b豆n
yuàn
g身ngwén
míng
hào

dang
zh貝
shì
chùhèng
s走
wéi
zh迂
è
gu走
shén
duó

j貝ng


shè
y走
duó
zh豆

huán
sh言n
x貝n
芋ngào
màn
sh迂
shìshì

shì


r迅
su辛
shu身

màn
sh迂
shì


ruò
y辛u
jìng
xìn
shàn
nán
z走
shàn
n邢
rén
d豆ng


gòng
y見ng
b走
shì
z迂n
yào
sh貝
liú

gu芋ng

lái
zh豆

y貝ng
xi芋n
zào

b走

xíng
xiàng

f迂
q貝ng
jìng
zuò

ér
芋n
ch迅
zh貝

sàn
zh辛ng
zh辛ng
hu芋

sh芋o
zh辛ng
zh辛ng
xi芋ng

y走
zh辛ng
zh辛ng
chuáng
f芋n

zhu芋ng
yán

chù

q貝

q貝


shòu
b芋
f言n
zh芋i
jiè

shí
q貝ng
jìng
shí

z見o

xi芋ng
jié

zhuó
q貝ng
jìng
y貝

y貝ng
sh言ng

gòu
zhuó
x貝nhài
x貝nqiè
y辛u
qíng

q走


芋nb言i
x走
sh豆

píng
d豆ng
zh貝
x貝n

g迅
yuè
g言
zàn

yòu
r見o

xiàng


y貝ng
niàn
b走

lái
b豆n
yuàn
g身ngsòng
c走
j貝ng

s貝
wéiy見n
shu身
k芋i
shì

suí
su辛
yào
qiú


qiè
ji言
suì

qiú
cháng
shòu
寿

cháng
shòu
寿

qiú

ráo


ráo

qiú
gu芋n
wèi

gu芋n
wèi

qiú
nán
n邢

nán
n邢

ruò

y辛u
rén

h迂

è
mèng

jiàn
zh迂
è
xiàng

huò
guài
ni見o
lái


huò

zhù
chù

b見i
guài
ch迂
xiàn

c走
rén
ruò
y走
zhòng
miào
z貝


g身ng
jìng
gòng
y見ng
b走
shì
z迂n
yào
sh貝
liú

gu芋ng

lái
zh豆

è
mèng
è
xiàng

zh迂


xiáng

ji言
x貝
y走nnéng
wéi
huàn

huò
y辛u
shu走
hu辛
d芋o

xuán
xi見n

è
xiàng
sh貝
z走

h迅
láng
xióngshé
è
xi言


g身ng
yóu
yán

wén
méng
d豆ng


ruò
néng
zhì
x貝n

niàn
b走


g身ng
jìng
gòng
y見ng


qiè

wèi

ji言

xiè
tu身

ruò
t芋
guó
q貝n
r見o

dào
zéi
f見n
luàn


niàn
g身ng
jìng
b走

lái
zh豆


ji言
xiè
tu身màn
sh迂
shì


ruò
y辛u
jìng
xìn
shàn
nán
z走
shàn
n邢
rén
d豆ng

n見i
zhì
jìn
xíng


shì

ti芋n

wéi
d芋ng

x貝n
gu貝

f見
s言ng

shòu
chí
jìn
jiè

ruò
w迅
jiè

shí
jiè
b見i
jiè


chú
èr
b見i
w迅
shí
jiè


chú

w迅
b見i
jiè


su辛
shòu
zh身ng

huò
y辛u
hu走
fàn


duò
è


ruò
néng
zhu芋n
niàn
b走

míng
hào

g身ng
jìng
gòng
y見ng
zh豆


dìng

shòu
s芋n
è

sh言ng

huò
y辛u
n邢
rén

lín
d芋ng
ch見n
shí

shòu


k迅

ruò
néng
zhì
x貝n
ch言ng
míng
l走
zàn

g身ng
jìng
gòng
y見ng
b走

lái
zh豆

zhòng
k迅
ji言
chú

su辛
sh言ng
zh貝
z走

sh言n
f言nxíng

du芋n
zhèng

jiàn
zh豆
hu芋n
x走


g言n
c身ng
míng

芋n
w豆n
sh見o
bìng


y辛u
f言i
rén
duó

j貝ng


豆r
shí
shì
z迂n

gào

nán
yán


w辛
ch言ng
yáng
b走
shì
z迂n
yào
sh貝
liú

gu芋ng

lái
su辛
y辛u
g身ng


c走
shì
zh迂

shèn
sh言n
xíng
chù

nán
k豆
ji豆
li見o

r迅
wéi
xìn
f辛u


nán
bái
yánshì
z迂n

w辛


lái
su辛
shu身

j貝ng


sh言ng

huò

su辛
y走
zh豆qiè

lái

sh言n
y迅

q貝ng
jìng

shì
z迂n

c走

yuè
lún

k豆
lìng
duò
luò

miào
g芋o
sh芋n
wáng

k豆
sh走
使
q貝ng
dòng

zh迂

su辛
yán


y辛u

y豆

shì
z迂n

y辛u
zh迂
zhòng
sh言ng

xìn
g言nwén
shu身
zh迂

shèn
sh言n
xíng
chù

zuò
shì
s貝
wéi

yún

dàn
niàn
yào
sh貝
liú

gu芋ng

lái
y貝

míng
hào

biàn
便
huò
豆r
su辛
g身ng

shèng


yóu
c走

xìn

f見n
sh言ng
f豆i
bàng

b走

cháng


sh貝
duò
zh迂
è


liú
zhu見n

qióng


gào

nán

shì
zh迂
y辛u
qíng

ruò
wén
shì
z迂n
yào
sh貝
liú

gu芋ng

lái
míng
hào

zhì
x貝n
shòu
chí


sh言ng

huò

duò
è

zh豆


y辛u
shì
chù


nán

c走
shì
zh迂

shèn
sh言n
su辛
xíng

nán
k豆
xìn
ji豆

r迅
j貝n
néng
shòu

d芋ng
zh貝
ji言
shì

lái
w言inán


qiè
sh言ng
wén

jué


wèi
d言ng

zh迂


d豆ng

ji言
x貝

néng

shí
xìn
ji豆

wéi
chú

sh言ng
su辛

nán

rén
sh言n
náns芋n
b見o
zh身ng

xìn
jìng
z迂n
zhòng


nán
k豆


wén
shì
z迂n
yào
sh貝
liú

gu芋ng

lái
míng
hào


nán

shì


nán

b走
yào
sh貝
liú

gu芋ng

lái


liàng


héng


liàng
shàn
qi見o
f芋ng
biàn
便


liàng
gu見ng
广

yuàn

w辛
ruò
y貝
jié

ruò
y貝
jié


ér
gu見ng
广
shu身
zh豆

jié
k豆

jìn

b走

héng
yuàn
shàn
qi見o
f芋ng
biàn
便


y辛u
jìn
y豆

豆r
shí
zhòng
zh身ng

y辛u
y貝h言


míng
yu言
jiù
tu身


cóng
zuò
q走

pi芋n
t見n
yòu
ji芋n

yòu
x貝
zhuó


q迂
g身ng

zh見ng

ér
bái

yánshì
z迂n

xiàng
f見
zhu見n
shí

y辛u
zh迂
zhòng
sh言ng

wéi
zh辛ng
zh辛ng
huàn
zh貝
su辛
kùn
è

cháng
bìng
léi
shòu


néng
y走n
shí

hóu
chún
g芋n
zào

jiàn
zh迂
f芋ng
àn

s走
xiàng
xiàn
qián


m迅
q貝n
sh迅

péng
y辛u
zh貝
shiwéi
r見o

rán
b走

sh言nb豆n
chù

jiàn
y見n

sh走
使

y走n

shén
shí

zhì

y見n

f見
wáng
zh貝
qián

rán
zh迂
y辛u
qíng

y辛u

sh言ng
shén

suí

su辛
zuò

ruò
zuì
ruò


ji言

sh迂
zh貝

jìn
chí
shòu
y迅
y見n

f見
wáng

豆r
shí
b走
wáng

tu貝
wèn

rén

suàn

su辛
zuò

suí

zuì

ér
ch迅
duàn
zh貝

shí
b走
bìng
rén

q貝n
sh迅

zh貝
shi

ruò
néng
wèi
b走
gu貝
y貝
shì
z迂n
yào
sh貝
liú

gu芋ng

lái

q走ng
zh迂
zhòng
s言ng

zhu見n

c走
j貝ng

rán
q貝
céng
zh貝
d言ng

xuán
w迅


mìng
shén
f芋n

huò
y辛u
shì
chù

b走
shí

huán


zài
mèng
zh身ng

míng
li見o

jiàn

huò
j貝ng
q貝


huò
èr
shí
y貝


huò
s芋n
shí
w迅


huò

shí
ji迅


b走
shí
huán
shí


cóng
mèng
jué

ji言


zh貝
shàn

shàn


su辛

gu辛
bào

yóu

zhèng
jiàn

gu辛
bào


n見i
zhì
mìng
nànzào
zuò
zh迂
è
zh貝


shì

jìng
xìn
shàn
nán
z走
shàn
n邢
rén
d豆ng

ji言
y貝ng
shòu
chí
yào
sh貝
liú

gu芋ng

lái
míng
hào

suí

su辛
néng

g身ng
jìng
gòng
y見ng

豆r
shí

nán

wèn
jiù
tu身


yu言

shàn
nán
z走

y貝ng
yún

g身ng
jìng
gòng
y見ng
b走
shì
z迂n
yào
sh貝
liú

gu芋ng

lái


mìng
f芋n
d言ng


yún

zào

jiù
tu身


yán
ruò
y辛u
bìng
rén


tu身
bìng
k迅

d芋ng
wèi

rén

q貝

q貝


shòu
chí
b芋
f言n
zh芋i
jiè

y貝ng
y走
y走n
shíz貝


suí

su辛
bàn

gòng
y見ng

chú
s言ng

zhòu

liù
shí

l走
bài
xíng
dào

gòng
y見ng
b走
shì
z迂n
yào
sh貝
liú

gu芋ng

lái


sòng
c走
j貝ng

shí
ji迅
biàn

rán

shí
ji迅
d言ng

zào
b走

lái
xíng
xiàng
q貝
q迂

y貝
y貝
xiàng
qián


zhì
q貝
d言ng

y貝
y貝
d言ng
liàngch言
lún

n見i
zhì

shí
ji迅


gu芋ng
míng

jué

zào
w迅

c見i
f芋n

cháng

shí
ji迅
zhé
sh辛u

y貝ng
fàng

lèi
zhòng
sh言ng

zhì

shí
ji迅

k豆

guò

w言i
è
zh貝
nàn


wéi
zh迂
hèng
è
gu走
su辛
chí
nán

ruò
chàguàn
d走ng
wáng
d豆ng

z芋i
nàn
q走
shí

su辛
wèi
rén
zhòng


nàn

t芋
guó
q貝n
b貝
nàn


jiè
pàn

nàn

x貝ng
xiù
宿
biàn
guài
nàn


yuè

shí
nàn

f言i
shí
f言ng
y迅
nàn

guò
shí

y迅
nàn

b走
chà


guàn
d走ng
wáng
d豆ng

豆r
shí
y貝ng


qiè
y辛u
qíng

q走

b言i
x貝n

shè
zh迂y貝
qián
su辛
shu身
gòng
y見ng
zh貝
f見

gòng
y見ng
b走
shì
z迂n
yào
sh貝
liú

gu芋ng

lái

yóu
c走
shàn
g言n


b走

lái
b豆n
yuànlìng

guó
jiè芋n
w豆n

f言ng
y迅
shùn
shí

g迅
jià
chéng
shú


qiè
y辛u
qíng


bìng
hu芋n
guó
zh身ng


y辛u
bào
nüè
yào
ch芋
d豆ng
shén

n見o
y辛u
qíng
zh豆


qiè
è
xiàng

ji言

y走n


ér
chàguàn
d走ng
wáng
d豆ng

shòu
寿
mìng
bìng

zài

ji言

z言ngnán

ruò

hòu
f言i
zh迅

ch迅
j迂n
wáng
z走


chén
f迅
xiàng

zh身ng
g身ng
c見i
n邢

b見i
gu芋n

shù

wéi
bìng
su辛
k迅è
nàn


y貝ng
zào

w迅

shén
f芋n

rán
d言ng

míng

fàng
zh迂
sh言ng
mìng

sàn


hu芋

sh芋o
zhòng
míng
xi芋ng

bìng

chú


zhòng
nàn
xiè
tu身

豆r
shí

nán

wèn
jiù
tu身


yán

shàn
nán
z走

yún

y走
jìn
zh貝
mìng

ér
k豆
z言ng


jiù
tu身


yán
r迅
q走

wén

lái
shu身

y辛u
ji迅
hèng
s走
y言

shì

quàn
zào

mìng
f芋n
d言ng

xi迂
zh迂y走
xi迂jìn
j貝
shòu
寿
mìng


j貝ng
k迅
huàn


nán
wèn
yán

ji迅
hèng
yún


jiù
tu身


yán

ruò
zh迂
y辛u
qíng


bìng
su貝
q貝ng

rán

y貝
yào


kàn
bìng
zh豆

shè


y貝

shòu
y走
f言i
yào

shí

y貝ng
s走

ér
biàn
便
hèng
s走

yòu
xìn
shì
ji芋n
xié

wài
dào
y芋o
niè
zh貝
sh貝

wàng
shu身
huò


biàn
便
sh言ng
k辛ng
dòng

x貝n


zhèng

b迅
wèn

huò

sh芋
zh辛ng
zh辛ng
zhòng
sh言ng

ji豆
zòu
shén
míng

h迂
zh迂
w見ng
li見ng

q走ng
q走

yòuyán
nián

zh身ng

néngch貝

huò

xìn
xié
d見o
jiàn

suì
lìng
hèng
s走y辛u
ch迂
q貝

shì
míng
ch迂
hèng

èr
zh豆
hèng
bèi
wáng
f見
zh貝
su辛
zh迂


s芋n
zh豆
tián
liè
x貝


d芋n
yín
shì
ji迅

fàng
hèng
wéi
f言i
rén
duó

j貝ngzh豆
hèng
wéi
hu辛
fén

w迅
zh豆
hèng
wéi
shu走


liù
zh豆
hèng
wéi
zh辛ng
zh辛ng
è
shòu
su辛
dàn

q貝
zh豆
hèng
duò
sh芋n


b芋
zh豆
hèng
wéi

yào

yàn
d見o
zhòu
z迅

q走
sh貝
gu走
d豆ng
zh貝
su辛
zh身ng
hài

ji迅
zh豆
j貝
k豆
su辛
kùny走n
shí

ér
biàn
便
hèng
s走

shì
wéi

lái
luè
shu身
hèng
s走

y辛u
c走
ji迅
zhòng
y辛u

liàng
zh迂
hèng

nán
k豆

shu身
nán

b走
y見n

wáng

zh迅
l走ng
shì
jiàn
míng

zh貝


ruò
zh迂
y辛u
qíng


xiào
w迅r迅
s芋n
b見o

huài
j迂n
chén
f見

hu走

xìng
jiè

y見n

f見
wáng

suí
zuì
q貝ng
zhòng

k見o
ér

zh貝

shì

w辛
j貝n
quàn
zh迂
y辛u
qíng

rán
d言ng
zào
f芋n

fàng
sh言ng
xi迂


lìng

k迅
è


z芋o
zhòng
nàn

豆r
shí
zhòng
zh身ng

y辛u
shí
èr
yào
ch芋

jiàng


zài
huì
zuò

su辛
wèi

g身ng

luó

jiàng


zhé
luó

jiàng


q走
luó

jiàng

芋n
d走
luó

jiàng

è
n走
luó

jiàng

sh芋n
d走
luó

jiàng

y貝n

luó

jiàng

b身

luó

jiàng


h迅
luó

jiàng

zh言n

luó

jiàng

zh芋o

luó

jiàng


jié
luó

jiàng

c走
shí
èr
yào
ch芋

jiàng

y貝
y貝

y辛u
q貝
qi芋n
yào
ch芋

y走
wéi
juàn
sh迅

tóng
shí
j迅
sh言ng
bái

yán

shì
z迂n

w辛
d豆ng
j貝n
zh豆
méng

w言iwén
shì
z迂n
yào
sh貝
liú

gu芋ng

lái
míng
hàogèng
y辛u
è

zh貝


w辛
d豆ng
xi芋ng
shuài

ji言
tóng

x貝n

n見i
zhì
jìn
xíng

gu貝

f見
s言ng

shì
d芋ngqiè
y辛u
qíng

wéi
zuòráo

芋n


suí


d豆ng
c迂n
chéng
guó


k身ng
xián
lín
zh身ng

ruò
y辛u
liú

c走
j貝ng

huò

shòu
chí
yào
sh貝
liú

gu芋ng

lái
míng
hào

g身ng
jìng
gòng
y見ng
zh豆

w辛
d豆ng
juàn
sh迅

wèi

shì
rén

ji言
sh走
使
xiè
tu身

qiè
k迅
nàn

zh迂
y辛u
yuàn
qiú

x貝
lìng
m見n


huò
y辛u

è
qiú

tu身
zh豆


y貝ng

sòng
c走
j貝ng

y走
w迅

l邢

jié
w辛
míng
yuàn
y走

rán
hòu
ji豆
jié

豆r
shí
shì
z迂n

zàn
zh迂
yào
ch芋

jiàng
yán

shàn
z芋i
shàn
z芋i


yào
ch芋
jiàng

r迅
d豆ng
niàn
bào
shì
z迂n
yào
sh貝
liú

gu芋ng

lái
言n

zh豆

cháng
y貝ng

shì


芋n


qiè
y辛u
qíng

豆r
shí

nán
bái

yán

shì
z迂n

d芋ng

míng
c走
f見
mén

w辛
d豆ng
yún

fèng
chí


gào

nán

c走
f見
mén

míng
shu身
yào
sh貝
liú

gu芋ng

lái
b豆n
yuàn
g身ngmíng
shu身
shí
èr
shén
jiàng

ráo

y辛u
qíng

jié
yuàn
shén
zhòu


míng

chú

qiè

zhàng

y貝ng

shì
chí

shí

qié
fàn

shu身
shì
y迅
y走

zh迂h言
sh言ng
wén

guó
wáng

chén


luó
mén

j迂
shì

ti芋n

lóng

yào
ch芋

jiàn

luò

ji言j走n

luò


h迂
luò
qié

rén
f言i
rén
d豆ng


qiè

zhòng

wén

su辛
shu身

ji言

hu芋n
x走

xìn
shòu
fèng
xíng

精彩推荐
埡11恁拻羲蔣眻畦